Trouvé 1126 Résultats pour: uioi

 • outoi de uioi asar balaan kai zoukam kai iwukam kai oukan (Gênesis 36, 27)

 • outoi de uioi riswn wV kai aram (Gênesis 36, 28)

 • sunhcqhsan de panteV oi uioi autou kai ai qugatereV kai hlqon parakalesai auton kai ouk hqelen parakaleisqai legwn oti katabhsomai proV ton uion mou penqwn eiV adou kai eklausen auton o pathr autou (Gênesis 37, 35)

 • tw de iwshf egenonto uioi duo pro tou elqein ta epta eth tou limou ouV eteken autw asenneq qugathr petefrh ierewV hliou polewV (Gênesis 41, 50)

 • hlqon de oi uioi israhl agorazein meta twn ercomenwn hn gar o limoV en gh canaan (Gênesis 42, 5)

 • panteV esmen uioi enoV anqrwpou eirhnikoi esmen ouk eisin oi paideV sou kataskopoi (Gênesis 42, 11)

 • dwdeka adelfoi esmen uioi tou patroV hmwn o eiV ouc uparcei o de mikroteroV meta tou patroV hmwn shmeron en gh canaan (Gênesis 42, 32)

 • kai katoikhseiV en gh gesem arabiaV kai esh egguV mou su kai oi uioi sou kai oi uioi twn uiwn sou ta probata sou kai ai boeV sou kai osa soi estin (Gênesis 45, 10)

 • kai ekqreyw se ekei eti gar pente eth limoV ina mh ektribhV su kai oi uioi sou kai panta ta uparconta sou (Gênesis 45, 11)

 • epoihsan de outwV oi uioi israhl edwken de iwshf autoiV amaxaV kata ta eirhmena upo faraw tou basilewV kai edwken autoiV episitismon eiV thn odon (Gênesis 45, 21)

 • anesth de iakwb apo tou freatoV tou orkou kai anelabon oi uioi israhl ton patera autwn kai thn aposkeuhn kai taV gunaikaV autwn epi taV amaxaV aV apesteilen iwshf arai auton (Gênesis 46, 5)

 • uioi kai oi uioi twn uiwn autou met' autou qugatereV kai qugatereV twn uiwn autou kai pan to sperma autou hgagen eiV aigupton (Gênesis 46, 7)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina