Trouvé 1126 Résultats pour: uioi

 • idou egw episkeyomai ep' autouV oi neaniskoi autwn en macaira apoqanountai kai oi uioi autwn kai ai qugatereV autwn teleuthsousin en limw (Jeremias 11, 22)

 • kai o laoV oiV autoi profhteuousin autoiV kai esontai errimmenoi en taiV diodoiV ierousalhm apo proswpou macairaV kai tou limou kai ouk estai o qaptwn autouV kai ai gunaikeV autwn kai oi uioi autwn kai ai qugatereV autwn kai ekcew ep' autouV ta kaka autwn (Jeremias 14, 16)

 • en taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw hxousin oi uioi israhl autoi kai oi uioi iouda epi to auto badizonteV kai klaionteV poreusontai ton kurion qeon autwn zhtounteV (Jeremias 27, 4)

 • tade legei kurioV katadedunasteuntai oi uioi israhl kai oi uioi iouda ama panteV oi aicmalwteusanteV autouV katedunasteusan autouV oti ouk hqelhsan exaposteilai autouV (Jeremias 27, 33)

 • toiV uioiV ammwn outwV eipen kurioV mh uioi ouk eisin en israhl h paralhmyomenoV ouk estin autoiV dia ti parelaben melcom ton gad kai o laoV autwn en polesin autwn enoikhsei (Jeremias 30, 17)

 • kai eiseleusontai oi uioi autwn wV to proteron kai ta marturia autwn kata proswpon mou orqwqhsetai kai episkeyomai touV qlibontaV autouV (Jeremias 37, 20)

 • oti hsan oi uioi israhl kai oi uioi iouda monoi poiounteV to ponhron kat' ofqalmouV mou ek neothtoV autwn (Jeremias 39, 30)

 • kai eipan ou mh piwmen oinon oti iwnadab uioV rhcab o pathr hmwn eneteilato hmin legwn ou mh pihte oinon umeiV kai oi uioi umwn ewV aiwnoV (Jeremias 42, 6)

 • kai hkousamen thV fwnhV iwnadab tou patroV hmwn proV to mh piein oinon pasaV taV hmeraV hmwn hmeiV kai ai gunaikeV hmwn kai oi uioi hmwn kai ai qugatereV hmwn (Jeremias 42, 8)

 • esthsan rhma uioi iwnadab uiou rhcab o eneteilato toiV teknoiV autou proV to mh piein oinon kai ouk epiosan kai egw elalhsa proV umaV orqrou kai elalhsa kai ouk hkousate (Jeremias 42, 14)

 • kai esthsan uioi iwnadab uiou rhcab thn entolhn tou patroV autwn o de laoV outoV ouk hkousan mou (Jeremias 42, 16)

 • dia touto outwV eipen kurioV epeidh hkousan uioi iwnadab uiou rhcab thn entolhn tou patroV autwn poiein kaqoti eneteilato autoiV o pathr autwn (Jeremias 42, 18)


“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina