1. Az Úr így szólt Mózeshez:

2. "A leprásra megtisztulása napján ezt a törvényt kell alkalmazni: Vezessék a paphoz,

3. a pap pedig menjen ki a táboron kívülre. Ha a vizsgálat során kiderül, hogy a leprás megszabadult betegségétõl,

4. parancsolja meg, hogy hozzanak az illetõ megtisztulásáért két élõ tiszta madarat, cédrusfát, bíborfestéket és izsópot.

5. Azután parancsolja meg, hogy áldozzák fel az egyik madarat, folyóvíz fölött egy cserépedényben.

6. Fogja az élõ madarat, a cédrusfát, a bíborfestéket és az izsóppal együtt mártsa bele az egészet (beleértve az élõ madarat is) a folyóvíz fölött feláldozott madár vérébe.

7. Hintse meg vele hétszer az embert, hogy megtisztuljon leprájától, s amikor már tisztának nyilvánította, az élõ madarat engedje el a mezõn.

8. Most az, aki tisztulásra jött, mossa ki a ruháját, nyírja le a haját, fürödjön meg a vízben és tiszta lesz. Ekkor visszatérhet a táborba, de hét napig maradjon sátrán kívül.

9. A hetedik napon nyírja le egész szõrzetét: haját, szakállát, szemöldökét. Minden szõrzetét le kell nyírnia. Mossa ki a ruháját, fürödjön meg, s akkor tiszta lesz.

10. A nyolcadik napon vegyen két hibátlan bárányt és egy egyéves hibátlan jerkét, három tized olajjal kevert lisztlángot ételáldozatul és egy pint olajat.

11. A tisztulást végzõ pap állítsa a tisztulásra váró embert és ajándékát a megnyilatkozás sátorának bejáratához, az Úr elé.

12. Azután vegye az egyik bárányt, és áldozza fel jóvátételi áldozatul a pint olajjal együtt. Végezze el velük az Úrnak való bemutatás mozdulatát is.

13. A bárányt szent helyen áldozza fel, ahol a bûnért való áldozatra és az égõáldozatra szánt állatot szokták feláldozni. Ezt a jóvátételi áldozatot a pap kapja éppúgy, mint a bûnért való áldozatot, mert nagyon szent dolog.

14. A pap vegyen az áldozat vérébõl, és kenjen belõle a tisztulásra várónak a jobb fülére, jobb kezének hüvelykére és jobb lábának nagyujjára.

15. Fogja a pint olajat, öntsön belõle bal kezének tenyerébe,

16. majd jobb kezének egyik ujját mártsa bele a bal tenyerében levõ olajba, s ujjával hintse ezt az olajat hétszer az Úr elé.

17. A bal keze tenyerében maradt olajból kenjen egy keveset a tisztulni akarónak a jobb fülére, jobb kezének hüvelykére és jobb lábának nagyujjára, a jóvátételi áldozat véréhez.

18. A tenyerében maradt olajat pedig kenje a megtisztulni akarónak a fejére. Így végzi el rajta az Úrral való kiengesztelõdés szertartását.

19. A pap mutassa be még a bûnért való áldozatot, s ezzel megszabadítja tisztátalanságától azt, aki meg akar tisztulni.

20. Azután mutassa be az égõáldozatot: hozassa az oltárra az égõáldozatot és az ételáldozatot. Ha a pap így elvégezte az ember fölött az engesztelés szertartását, az tisztává lesz.

21. De ha szegény, és hiányzanak az anyagi lehetõségei, akkor csak egy bárányt hozzon jóvátételi áldozatul, s azt mutassák be a felajánlás szertartása szerint, s úgy végezzék el az emberen az engesztelés szertartását. Csak egy tized olajjal kevert lisztlángot hozzon ételáldozatul, meg egy pint olajat,

22. s végül két gerlét vagy két galambot, ahogy módjában áll megszerezni - az egyiket ajánlják fel bûnért való áldozatul, a másikat égõáldozatul.

23. Megtisztulása után a nyolcadik napon ezt hozza el a papnak a megnyilatkozás sátorának bejáratához, az Úr elé.

24. A pap vegye el a jóvátételi áldozatra szánt bárányt és a pint olajat, s végezze el vele az Úrnak való bemutatás szertartását.

25. Miután pedig bemutatta a jóvátételi áldozatot, vegyen a vérébõl, és kenjen belõle a megtisztulni akarónak a jobb fülére, jobb kezének hüvelykére és jobb lábának nagyujjára.

26. Az olajat öntse a pap a bal tenyerébe,

27. és a bal tenyerén levõ olajból az ujjával hétszer hintsen az Úr elé.

28. Azután kenjen belõle a megtisztulni akarónak a jobb fülére, jobb kezének hüvelykére és jobb lábának nagyujjára, oda, ahová a jóvátételi áldozat vérét kente.

29. A tenyerében maradt olajat pedig öntse a megtisztulni akarónak a fejére, s így végezze el rajta az Úrral való kiengesztelõdés szertartását.

30. A két galamb vagy a két gerle közül az egyiket - ahogy módjában volt megszerezni õket -,

31. ajánlja fel bûnért való áldozatul, a másikat meg égõáldozatul, az ételáldozattal együtt, aszerint, ahogy módjában volt megszerezni. A pap így végezze el az Úr elõtt való kiengesztelõdés szertartását azon, aki meg akar tisztulni."

32. Ez az elõírás az olyan leprás számára, aki a megtisztulás költségeit nem tudja viselni.

33. Az Úr azt mondta Mózesnek és Áronnak:

34. "Ha majd eljuttok Kánaán földjére, amelyet nektek adok, és leprával sújtok egy házat azon a földön, amely a tiétek,

35. a tulajdonos menjen el a paphoz és figyelmeztesse: leprafoltot láttam a házamban.

36. A pap üríttesse ki a házat, mielõtt elmenne megvizsgálni a bajt. Így semmi sem válik tisztátalanná abból, ami benne volt. Ezután a pap vizsgálja meg a házat,

37. és ha a vizsgálat után a ház falán zöldes vagy rózsaszínes likacsokat vesz észre, amelyek üregessé teszik a falat,

38. a pap menjen ki a házból az ajtón, és zárassa be hét napra.

39. A hetedik napon menjen vissza, és ha a vizsgálat során megállapítja, hogy a baj elterjedt a ház falán,

40. távolíttassa el a megfertõzött köveket, s dobják õket a városon kívül egy tisztátalan helyre.

41. A ház egész belsõ falát vakartassa le, s a levakart vakolatot szórják egy tisztátalan helyre, a városon kívül.

42. Vigyenek más köveket a régi helyre, s más vakolatot a fal bevakolására.

43. Ha a kõ eltávolítása után a baj újra elterjedt a ház kijavított helyén és vakolatán,

44. a pap újra tekintse meg. Ha megállapítja, hogy a baj elterjedt, a házon fertõzõ lepra van, s így tisztátalanná vált.

45. Le kell bontani, s köveit, gerendáit, vakolatát a városon kívül egy tisztátalan helyre kell vinni.

46. Aki belép a házba, amíg az le van zárva, estig tisztátalanná válik.

47. Aki aludt benne, mossa ki a ruháját. Aki evett benne, mossa ki a ruháját.

48. De ha a pap a vizsgálat során megállapítja, hogy a baj a vakolás után nem újult ki a házon, nyilvánítsa a házat tisztának, mivel a baj elmúlt.

49. A házért engesztelõ áldozatul vegyen két madarat, cédrusfát, bíborfestéket és izsópot.

50. Áldozza fel az egyikmadarat egy cserépedényben, folyó víz fölött.

51. Azután vegye a cédrusfát, az izsópot, a bíborfestéket, s a még élõ madarat, s mártsa bele a feláldozott madár vérébe és a folyó vízbe. Hintse meg vele hétszer a házat,

52. s miután elvégezte a házért való engesztelõ áldozatot, a madár vérével, a folyó vízzel, az élõ madárral, a cédrusfával, az izsóppal és a bíborfestékkel,

53. az élõ madarat engedje szabadon a városon kívül, a mezõn. Ha így elvégezte az engesztelést a házon, az tisztává lesz."

54. Ez tehát az elõírás a leprát, az ótvart,

55. a ruha és a ház lepráját,

56. a daganatot, a sömört és a fénylõ foltot illetõen;

57. elirányításul szolgál a tisztaság és tisztátalanság eseteiben. Ez a leprára vonatkozó törvény.

“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina