1. A Lévi fiai közül való papok, Lévi egész törzse, ne kapjanak részt és örökséget Izraellel: az Úrnak felajánlott áldozatokból, s a nekik járó adományokból éljenek.

2. Az egész törzsnek ne legyen örökrésze testvéreik közt. Az Úr az õ örökségük, amint megígérte.

3. Mégpedig ez jár a papoknak a néptõl, azoktól, akik áldozatot mutatnak be, marhát vagy juhot: adják a papnak a lapockát, a két állkapcsot és a gyomrot;

4. add oda gabonád, borod és olajod elsõ termését, nyíráskor pedig juhod elsõ gyapját.

5. Mert az Úr, a te Istened õt választotta ki összes törzsed közül, hogy az Úr, a te Istened színe elõtt legyen, ellássa a szent szolgálatot és áldást osszon az Úr nevében õ és fiai örökre.

6. Ha egy levita valamelyik városodból - bárhol egész Izraelben - elmegy, amint megteheti, arra a helyre, amelyet az Úr, az õ Istene kiválaszt,

7. s ott éppen úgy ellátja az Úr, az õ Istene nevének szolgálatát, mint azok a levita testvérei, akik ott az Úr színe elõtt állnak,

8. kapjon ugyanolyan részt az eledelbõl, mint azok, tekintet nélkül arra, hogy mi jutott osztályrészül atyai jogon az eladott vagyonból.

9. Ha bevonulsz arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, ne tanuld el az ottani népektõl az utálatos dolgokat.

10. Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tûzön menjen át; aki jövendõmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát;

11. aki bûbájosságot ûz, szellemet vagy lelket kérdez; aki halottat idéz.

12. Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében; az Úr, a te Istened emiatt az utálat miatt ûzi el ezeket a népeket elõled.

13. Légy egészen hû az Úrhoz, a te Istenedhez.

14. Ha ezek a népek, amelyeket elûzöl, hallgatnak is a jövendõmondókra meg a varázslókra, neked az Úr, a te Istened ezt nem engedi meg.

15. Neked prófétát támaszt az Úr körödbõl, testvéreid közül, mint engem, õrá hallgassatok.

16. Pontosan ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtõl a Hóreben, egybegyûlésetek napján, amikor azt mondtad: "Nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját, s nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak!"

17. Erre így szólt hozzám az Úr:

18. "Helyesen beszéltek. Prófétát támasztok nekik testvéreik körébõl, mint téged, neki adom ajkára szavaimat, s õ mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki."

19. Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor magam leszek, aki számadást kérek attól az embertõl.

20. Annak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni a nevemben, aminek a hirdetésével nem bíztam meg, vagy aki más istenek nevében beszél, az ilyen prófétának meg kell halnia.

21. Lehet, hogy azt mondod magadban: Mirõl ismerjük fel azokat a szavakat, amelyeket nem az Úr mondott?

22. (Tudd meg hát:) azok a szavak, amelyek, bár a próféta az Úr nevében hirdeti õket, nem válnak valósággá, s nem teljesülnek, olyan szavak, amelyeket nem az Úr mondott. A próféta mondta õket elbizakodottságában, nem kell tõlük tartanod.

“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina