1. Ha hûségesen hallgatsz az Úr, a te Istened szavára és lelkiismeretesen szem elõtt tartod minden parancsát, amelyet ma adok neked, az Úr, a te Istened a föld népei fölé emel;

2. mind rád szállnak és teljesednek a következõ áldások, ha hallgatsz az Úr, a te Istened szavára.

3. Áldott leszel a városban és áldott a határban.

4. Áldott lesz méhed gyümölcse, földed termése, jószágod ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata.

5. Áldott lesz puttonyod és dagasztóteknõd.

6. Áldott leszel, ha jössz és áldott leszel, ha mész.

7. Az Úr legyõzi ellenségeidet elõtted, akik fölkelnek ellened. Egy úton fölvonulnak ellened, s hét úton menekülnek elõled.

8. Az Úr parancsol az áldásnak, (hogy legyen) veled mûveidben, s kezed minden munkájában, és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.

9. Az Úr, amint megesküdött rá, szent népévé tesz, ha szem elõtt tartod az Úr, a te Istened parancsait és az õ útjain jársz.

10. A föld népei mind látják majd, hogy te az Úr nevét viseled és félni fognak tõled.

11. Az Úr pedig bõséget ad minden jóban, méhed gyümölcsében, jószágod ivadékában és földed termésében, azon a földön, amelyet az Úr esküvel ígért atyáidnak.

12. Az Úr feltárja elõtted bõséges kincstárát, az eget, s a megfelelõ idõben esõt ad földednek, s úgy megáldja kezed minden munkáját, hogy sok népnek adhatsz kölcsönt, magadnak azonban nem kell kölcsönt kérned.

13. Az Úr fejjé tesz, nem farokká; csak felül leszel, sohase alul, ha az Úr, a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, hogy megtartsd õket, engedelmeskedsz,

14. s attól, amit ma parancsolok neked, nem térsz el se jobbra, se balra, más isteneket követve és szolgálva.

15. Ha nem hallgatsz az Úr, a te Istened szavára lelkiismeretesen szem elõtt tartva parancsait és törvényeit, amelyeket ma adok neked, akkor utolérnek s teljesednek rajtad mindezek az átkok:

16. Átkozott leszel a városban és átkozott a határban.

17. Átkozott lesz puttonyod és dagasztóteknõd.

18. Átkozott lesz méhed gyümölcse és földed termése, teheneid ellése és juhaid szaporulata.

19. Ákozott leszel, ha jössz és átkozott leszel ha mész.

20. Az Úr átkot, romlást és balszerencsét küld rád kezed minden munkájában, bármibe fogsz, míg hamarosan el nem pusztulsz, s meg nem semmisülsz gonosz tetteid miatt, amelyekkel elfordultál tõlem.

21. Az Úr pestist küld rád, míg teljesen ki nem irt arról a földrõl, amelyre most bevonulsz,

22. lázzal, forrósággal és gyulladással, aszállyal, gabonarozsdával és üszökkel sújt, addig pusztítanak, míg ki nem pusztulsz.

23. Az ég ércbõl lesz fejed fölött, s a föld a lábad alatt vasból.

24. Az Úr homokzáporrá és porözönné változtatja országodban az esõt, addig fog hullani rád az égbõl, míg meg nem semmisülsz.

25. Az Úr megver ellenségeid elõtt: egy úton felvonulsz ellenük és hét úton menekülsz elõlük, úgyhogy elrettentõ példa leszel a föld minden országának.

26. Holttested az ég madarainak és a föld vadjainak prédájává lesz, nem fogja õket senki elkergetni.

27. Az Úr megver egyiptomi fekéllyel, daganattal, varral és rühvel, s nem gyógyulsz ki belõle.

28. Az Úr õrülettel, vaksággal és elmezavarral sújt,

29. és világos nappal is úgy tapogatózol majd, mint ahogy a vak tapogatózik a sötétben, s nem találsz kiutat. Elnyomnak és kizsákmányolnak, s nem kel védelmedre senki.

30. Eljegyzel magadnak egy lányt és más veszi feleségül. Házat építesz, de nem éred meg, hogy lakjál is benne. Szõlõt telepítesz, de nem szüretelsz benne.

31. Ökrödet a szemed láttára levágják, s nem kapsz belõle enni. Szamaradat az orrod elõtt elrabolják, s nem kerül vissza hozzád soha. Juhaid ellenségeid kezére kerülnek, s nem siet segítségedre senki.

32. Fiaidat és lányaidat idegen népnek szolgáltatják ki, szemed látja majd, és elsorvad az utánuk való folytonos epekedésben, de karodban nem lesz erõ.

33. Földed termését és sanyarú munkád gyümölcsét általad nem ismert nép élvezi, folytonosan elnyomnak és sanyargatnak,

34. eszedet veszi, amit majd látnia kell szemednek.

35. Az Úr megveri térdedet és lábad szárát szörnyû daganattal, a lábad ujjától a fejed tetejéig, s nem tudsz belõle kigyógyulni.

36. Olyan néphez vezet majd az Úr téged és királyodat, akit majd magad fölé emelsz, amelyet sem te, sem atyáid nem ismertek, s ott más isteneknek szolgálsz, fából és kõbõl valóknak.

37. S minden nép körében, ahova csak taszít az Úr, botránkozás, gúnydal és szóbeszéd tárgya leszel.

38. Sok magot szórsz a földbe, de keveset takarítasz be, mert felfalja a sáska.

39. Szõlõt telepítesz, gondozod, de borod nem lesz sem meginni, sem elraktározni való, mert a féreg elpusztítja.

40. Földeden mindenfelé lesznek olajfáid, de nem kened meg magad olajjal, mert az olajbogyók lehullanak.

41. Nemzel fiakat és lányokat, de nem maradnak a tieid, mert fogságba hurcolják õket.

42. Fáid és földed termése mind a férgek martaléka lesz.

43. A körödben élõ idegen egyre inkább föléd emelkedik, te pedig lejjebb süllyedsz.

44. Kölcsönözhet neked, de te nem neki. Õ lesz a fej, te a farok.

45. Ezek az átkok mind utolérnek és teljesednek rajtad, míg csak ki nem pusztulsz, mivel nem hallgattál az Úr, a te Istened szavára, hogy tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket szabott neked.

46. Egyszer s mindenkorra rajtad s utódaidon maradnak, jelnek és csodának.

47. Mivel nem szolgáltál az Úrnak, a te Istenednek örömmel és jószívvel a bõségben,

48. szolgálsz majd éhségben és szomjúságban, mezítelenül s nagy nyomorúságban az ellenségnek, amelyet rád szabadít az Úr; vasigát rak nyakadra, míg ki nem pusztít.

49. Az Úr messzirõl, a föld szélérõl rád szabadít egy népet, amely mint a sas, lecsap rád; olyan népet, amelynek nem érted a nyelvét,

50. egy zord tekintetû népet, amely nem nézi majd az öreget és nem kíméli a fiatalt.

51. Fölfalja jószágod ivadékát és földed termését, míg el nem pusztulsz. Nem hagy meg neked semmit gabonádból, borodból és olajodból, teheneid ellésébõl és juhaid szaporulatából, míg meg nem semmisülsz.

52. Ostrom alá vesz minden városodban, míg magas és erõs falaid, amelyekben bízol, az egész országban le nem omlanak, megostromol minden városodban az egész országban, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.

53. Megeszed magzatodat, fiaidnak és lányaidnak a húsát, akiket az Úr, a te Istened ad neked a szorongatással teli ostrom alatt, amelyet ellenséged indít ellened.

54. (Még) a legelpuhultabb és legelkényeztetettebb is irigy szemmel néz testvérére, szeretett feleségére és megmaradt gyermekeikre, akiket még meghagyott;

55. távol van tõle, hogy valamelyiküknek is adjon gyermekei húsából, amellyel táplálkozik, mivel semmi egyebet nem tudott tárolni a szorongatással teli ostrom alatt, amelyet ellenséged indít ellened, minden városodban.

56. A legelkapatottabb és legmódosabb asszony is, aki elpuhultságában és kényességében sohase kísérelte meg, hogy a földre tegye a lábát, irigységgel tekint szeretett férjére, fiaira és lányaira,

57. (irigyli tõlük) a méhlepényt, amely elhagyja a méhét, és gyermekét, akit a világra hozott, a nagy ínségben titokban eszi meg ezt is, azt is a szorongatással teli ostrom alatt, amelyet ellenséged indít ellened, minden városodban.

58. Ha nem ügyelsz rá, hogy ennek a törvénynek, amely ebben a könyvben írva áll, minden szavát megtartsd, félvén ezt a dicsõséges és félelmetes nevet: az Urat, Istenedet,

59. akkor az Úr egészen rendkívüli csapásokkal, nagy és hosszan tartó csapásokkal, súlyos és hosszas betegségekkel sújt téged és utódaidat.

60. Rád hozza mind az egyiptomi csapásokat, amelyektõl rettegtél, hogy rád ne ragadjanak.

61. S mindenféle más csapást, betegséget bocsát rád az Úr, amelyek nincsenek ebben a törvénykönyvben megírva, míg ki nem pusztulsz.

62. Csak kevesen maradtok meg, ti, akik számban megközelítettétek az égen a csillagokat, mivel nem hallgattál az Úr, a te Istened szavára.

63. Azelõtt az Úrnak abban telt öröme, hogy jót tegyen veletek és megsokasítson benneteket, most azonban abban leli örömét, hogy elpusztítson és megsemmisítsen. Kiirtanak arról a földrõl, amelyre érkezel, hogy birtokba vedd.

64. Az Úr ugyanis szétszór a népek közé a világ egyik végétõl a másikig, s ott más isteneknek szolgálsz, akiket sem te, sem atyáid nem ismertek, fából és kõbõl valóknak.

65. De nem élhetsz nyugton azok közt a népek közt, nem találsz helyet, ahol megvesd a lábad; az Úr ugyanis szorongó szívet, megtört szemet és erõtlen lelket ad neked.

66. Lelked elõtt (mint valami fonálon) úgy függ életed, éjjel-nappal rettegsz, s nem érzed életedet sohase biztonságban.

67. Reggel azt mondod: Bárcsak este volna! S este azt mondod: Bárcsak reggel volna! Mert aggodalom tölti el szíved, s látod, amit saját szemeddel látnod kell.

68. Az Úr végül visszavisz hajón Egyiptomba, abba a sorsba, amelyrõl azt mondtam: Nem éled meg újra soha! Ott kénytelenek lesztek magatokat rabszolgának és rabszolganõnek kínálni ellenségeiteknek, de nem akad, aki megvenne benneteket."

69. Ezek annak a szövetségnek a törvényei, amelyet Mózesnek Moáb földjén kellett kötnie az Úr parancsára Izrael fiaival - azon a szövetségen kívül, amelyet Hóreb hegyén kötött velük.

“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina