1. Ezek azok a helyek, ahonnan Izrael fiai tovább indultak azután, hogy Mózes és Áron vezetésével Egyiptom földjérõl csapatokba osztva kivonultak.

2. Mózes ugyanis az Úr parancsára följegyezte azokat a helyeket, ahonnan mindig továbbvonultak, azokat a helységeket, ahonnan mindig útra keltek. Ezek hát azok a helyek, ahol mindig tábort bontottak, a helységek, ahonnan mindig továbbvonultak.

3. Ramszesztõl keltek útra az elsõ hónapban, az elsõ hónap tizenötödik napján. A húsvét utáni napon vonultak ki Izrael fiai az egyiptomiak szeme láttára szilárd elhatározással,

4. míg az egyiptomiak elsõszülötteiket temették, akikre az Úr lesújtott közülük - az Úr ítéletet tartott isteneik fölött.

5. Izrael fiai tehát Ramszeszbõl keltek útra, és Szukkotban ütöttek tábort.

6. Szukkotból továbbindultak és Etamban táboroztak le, a puszta szélén.

7. Etamból elindultak, Pi-Hachirot felé vették útjukat, szemben Baal-Cefonnal, és Migdol elõtt vertek tábort.

8. Pi-Hachirotból útra keltek, és a tengeren át a pusztába vonultak. Három napig vándoroltak Etam pusztáján, azután letáboroztak Marában.

9. Marából elindulva Elimbe értek. Elimben volt tizenkét forrás és hetven pálmafa, itt ütöttek hát tábort.

10. Aztán útra keltek és a Sás-tengernél telepedtek le.

11. A Sás-tengertõl továbbmentek és Szin pusztájában vertek tábort.

12. Szin pusztájából elindulva Dofkában táboroztak le.

13. Dofkából útra keltek, és Alusban táboroztak le.

14. Alusból elindultak, és Refidimben állapodtak meg. Itt nem volt a népnek ivóvize.

15. Refidimbõl elindultak és a Sínai pusztában ütöttek tábort.

16. A Sínai pusztából továbbvonultak, és Kibrot-Hattavában táboroztak le.

17. Kibrot-Hattavában tábort bontottak, és Hacerotban állapodtak meg.

18. Hacerotból elindultak, és Ritmában vertek tábort.

19. Ritmából útra keltek, és Rimmon-Perecben telepedtek le.

20. Rimmon-Perecben tábort bontottak, és Libnában állapodtak meg.

21. Libnából elindultak, és Risszában táboroztak le.

22. Risszából útra keltek, és Kehelatában állapodtak meg.

23. Kehelatából útnak indultak, majd Sefer hegyénél táboroztak.

24. Sefer hegyétõl továbbmentek, és Haradában ütöttek tábort.

25. Haradából elindultak, majd Makhelotban sátoroztak.

26. Makhelotból továbbmentek, és Tachatban vertek tábort.

27. Tachatból útra keltek, és Terachban táboroztak le.

28. Terachból útnak indutak, és Mitkában állapodtak meg.

29. Mitkából továbbindultak, és Hasmonában táboroztak le.

30. Hasmonából útnak indultak, és Moszerotban sátoroztak.

31. Moszerotból elindultak, és Bene-Jaakánban telepedtek le.

32. Bene-Jaakánból útra keltek, és Hor-Gidgadban táboroztak le.

33. Hor-Gidgadban tábort bontottak, és Jotbatában telepedtek le.

34. Jotbatából továbbindultak, és Abronában állapodtak meg.

35. Abronából útnak indultak, és Ecjon-Geberben ütöttek tábort.

36. Ecjon-Geberbõl továbbvonultak, és Cin pusztájában, Kádesben sátoroztak.

37. Kádesbõl útra keltek, és Hor hegyénél, Edom országa határánál vertek tábort.

38. Áron pap az Úr parancsára fölment Hor hegyére, és ott meghalt a 40. évben azután, hogy Izrael fiai kivonultak Egyiptom földjérõl, az ötödik hónap elsõ napján.

39. Áron százhuszonhárom éves volt, amikor Hor hegyén meghalt.

40. A kánaáni azonban, Arad királya, aki Kánaán országának déli részén székelt, tudomást szerzett Izrael fiainak elõnyomulásáról.

41. Hor hegyétõl továbbindultak, és Calmonában ütöttek tábort.

42. Calmonából útra keltek, és Punonban táboroztak le.

43. Punonból útnak indultak, majd Obotban sátoroztak.

44. Obotból elindultak, és Ije-Habarimban, Moáb határánál állapodtak meg.

45. Ijimbõl továbbindultak, és Dibon-Gadban vertek tábort.

46. Dibon-Gadból továbbmentek, és Almon Diblatajimban telepedtek le.

47. Almon Diblatajimból útra keltek, és az Abarim-hegységnél táboroztak le, a Nebóval szemben.

48. Az Abarim-hegységtõl továbbvonultak, és Moáb pusztájában ütöttek tábort, a Jordán mentén, Jerikó közelében.

49. A Jordán mentén Bet-Jesimottól Abel-Sittimig táboroztak Moáb pusztájában.

50. Az Úr Moáb pusztáján a Jordán mentén, Jerikó közelében ezt mondta Mózesnek:

51. "Szólj Izrael fiaihoz, s mondd meg nekik: Ha átkeltek a Jordánon és Kánaán földjére értek,

52. a föld lakóit mind ûzzétek ki magatok elõl. Minden bálványukat semmisítsétek meg, és öntött szobraikat is törjétek össze, sõt magaslati helyeiket is romboljátok le.

53. Aztán vegyétek birtokba a földet, és lakjatok rajta. Mert nektek adom az országot, legyen a birtokotok.

54. A földet sorsolással osszátok fel örökrészül a törzsek rendjében. Annak (a törzsnek), amelyik népesebb, nagyobb örökséget juttassatok, annak, amelyik kevésbé népes, kisebbet. Az legyen az övé, ami a sorsvetéskor jut neki. Atyáitok törzsei szerint osszátok fel örökségképpen.

55. Ha azonban nem ûzitek ki magatok elõl a föld lakóit mind, akiket meghagytok közülük, szálka lesznek a szemetekben és tüske az oldalatokban, szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen laktok majd,

56. s én úgy bánok majd veletek, ahogy velük szándékoztam bánni."

“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina