1. meta de tauta cwrisqeiV o pauloV ek twn aqhnwn hlqen eiV korinqon

2. kai eurwn tina ioudaion onomati akulan pontikon tw genei prosfatwV elhluqota apo thV italiaV kai priskillan gunaika autou dia to diatetacenai klaudion cwrizesqai pantaV touV ioudaiouV ek thV rwmhV proshlqen autoiV

3. kai dia to omotecnon einai emenen par autoiV kai eirgazeto hsan gar skhnopoioi thn tecnhn

4. dielegeto de en th sunagwgh kata pan sabbaton epeiqen te ioudaiouV kai ellhnaV

5. wV de kathlqon apo thV makedoniaV o te silaV kai o timoqeoV suneiceto tw pneumati o pauloV diamarturomenoV toiV ioudaioiV ton criston ihsoun

6. antitassomenwn de autwn kai blasfhmountwn ektinaxamenoV ta imatia eipen proV autouV to aima umwn epi thn kefalhn umwn kaqaroV egw apo tou nun eiV ta eqnh poreusomai

7. kai metabaV ekeiqen hlqen eiV oikian tinoV onomati ioustou sebomenou ton qeon ou h oikia hn sunomorousa th sunagwgh

8. krispoV de o arcisunagwgoV episteusen tw kuriw sun olw tw oikw autou kai polloi twn korinqiwn akouonteV episteuon kai ebaptizonto

9. eipen de o kurioV di oramatoV en nukti tw paulw mh fobou alla lalei kai mh siwphshV

10. dioti egw eimi meta sou kai oudeiV epiqhsetai soi tou kakwsai se dioti laoV estin moi poluV en th polei tauth

11. ekaqisen te eniauton kai mhnaV ex didaskwn en autoiV ton logon tou qeou

12. galliwnoV de anqupateuontoV thV acaiaV katepesthsan omoqumadon oi ioudaioi tw paulw kai hgagon auton epi to bhma

13. legonteV oti para ton nomon outoV anapeiqei touV anqrwpouV sebesqai ton qeon

14. mellontoV de tou paulou anoigein to stoma eipen o galliwn proV touV ioudaiouV ei men oun hn adikhma ti h radiourghma ponhron w ioudaioi kata logon an hnescomhn umwn

15. ei de zhthma estin peri logou kai onomatwn kai nomou tou kaq umaV oyesqe autoi krithV gar egw toutwn ou boulomai einai

16. kai aphlasen autouV apo tou bhmatoV

17. epilabomenoi de panteV oi ellhneV swsqenhn ton arcisunagwgon etupton emprosqen tou bhmatoV kai ouden toutwn tw galliwni emelen

18. o de pauloV eti prosmeinaV hmeraV ikanaV toiV adelfoiV apotaxamenoV exeplei eiV thn surian kai sun autw priskilla kai akulaV keiramenoV thn kefalhn en kegcreaiV eicen gar euchn

19. kathnthsen de eiV efeson kakeinouV katelipen autou autoV de eiselqwn eiV thn sunagwghn dielecqh toiV ioudaioiV

20. erwtwntwn de autwn epi pleiona cronon meinai par autoiV ouk epeneusen

21. all apetaxato autoiV eipwn dei me pantwV thn eorthn thn ercomenhn poihsai eiV ierosoluma palin de anakamyw proV umaV tou qeou qelontoV kai anhcqh apo thV efesou

22. kai katelqwn eiV kaisareian anabaV kai aspasamenoV thn ekklhsian katebh eiV antioceian

23. kai poihsaV cronon tina exhlqen diercomenoV kaqexhV thn galatikhn cwran kai frugian episthrizwn pantaV touV maqhtaV

24. ioudaioV de tiV apollwV onomati alexandreuV tw genei anhr logioV kathnthsen eiV efeson dunatoV wn en taiV grafaiV

25. outoV hn kathchmenoV thn odon tou kuriou kai zewn tw pneumati elalei kai edidasken akribwV ta peri tou kuriou epistamenoV monon to baptisma iwannou

26. outoV te hrxato parrhsiazesqai en th sunagwgh akousanteV de autou akulaV kai priskilla proselabonto auton kai akribesteron autw exeqento thn tou qeou odon

27. boulomenou de autou dielqein eiV thn acaian protreyamenoi oi adelfoi egrayan toiV maqhtaiV apodexasqai auton oV paragenomenoV sunebaleto polu toiV pepisteukosin dia thV caritoV

28. eutonwV gar toiV ioudaioiV diakathlegceto dhmosia epideiknuV dia twn grafwn einai ton criston ihsoun

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina