1. fulaxai ton mhna twn newn kai poihseiV to pasca kuriw tw qew sou oti en tw mhni twn newn exhlqeV ex aiguptou nuktoV

2. kai quseiV to pasca kuriw tw qew sou probata kai boaV en tw topw w ean eklexhtai kurioV o qeoV sou auton epiklhqhnai to onoma autou ekei

3. ou fagh ep' autou zumhn epta hmeraV fagh ep' autou azuma arton kakwsewV oti en spoudh exhlqete ex aiguptou ina mnhsqhte thn hmeran thV exodiaV umwn ek ghV aiguptou pasaV taV hmeraV thV zwhV umwn

4. ouk ofqhsetai soi zumh en pasi toiV orioiV sou epta hmeraV kai ou koimhqhsetai apo twn krewn wn ean qushV to esperaV th hmera th prwth eiV to prwi

5. ou dunhsh qusai to pasca en oudemia twn polewn sou wn kurioV o qeoV sou didwsin soi

6. all' h eiV ton topon on ean eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei quseiV to pasca esperaV proV dusmaV hliou en tw kairw w exhlqeV ex aiguptou

7. kai eyhseiV kai opthseiV kai fagh en tw topw w ean eklexhtai kurioV o qeoV sou auton kai apostrafhsh to prwi kai apeleush eiV touV oikouV sou

8. ex hmeraV fagh azuma kai th hmera th ebdomh exodion eorth kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon plhn osa poihqhsetai yuch

9. epta ebdomadaV oloklhrouV exariqmhseiV seautw arxamenou sou drepanon ep' amhton arxh exariqmhsai epta ebdomadaV

10. kai poihseiV eorthn ebdomadwn kuriw tw qew sou kaqoti h ceir sou iscuei osa an dw soi kaqoti huloghsen se kurioV o qeoV sou

11. kai eufranqhsh enantion kuriou tou qeou sou su kai o uioV sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou kai o leuithV o en taiV polesin sou kai o proshlutoV kai o orfanoV kai h chra h en umin en tw topw w ean eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei

12. kai mnhsqhsh oti oikethV hsqa en gh aiguptw kai fulaxh kai poihseiV taV entolaV tautaV

13. eorthn skhnwn poihseiV seautw epta hmeraV en tw sunagagein se ek tou alwnoV sou kai apo thV lhnou sou

14. kai eufranqhsh en th eorth sou su kai o uioV sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou kai o leuithV kai o proshlutoV kai o orfanoV kai h chra h ousa en taiV polesin sou

15. epta hmeraV eortaseiV kuriw tw qew sou en tw topw w ean eklexhtai kurioV o qeoV sou autw ean de euloghsh se kurioV o qeoV sou en pasin toiV genhmasin sou kai en panti ergw twn ceirwn sou kai esh eufrainomenoV

16. treiV kairouV tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enantion kuriou tou qeou sou en tw topw w ean eklexhtai auton kurioV en th eorth twn azumwn kai en th eorth twn ebdomadwn kai en th eorth thV skhnophgiaV ouk ofqhsh enwpion kuriou tou qeou sou kenoV

17. ekastoV kata dunamin twn ceirwn umwn kata thn eulogian kuriou tou qeou sou hn edwken soi

18. kritaV kai grammatoeisagwgeiV katasthseiV seautw en pasaiV taiV polesin sou aiV kurioV o qeoV sou didwsin soi kata fulaV kai krinousin ton laon krisin dikaian

19. ouk ekklinousin krisin ouk epignwsontai proswpon oude lhmyontai dwron ta gar dwra ektufloi ofqalmouV sofwn kai exairei logouV dikaiwn

20. dikaiwV to dikaion diwxh ina zhte kai eiselqonteV klhronomhshte thn ghn hn kurioV o qeoV sou didwsin soi

21. ou futeuseiV seautw alsoV pan xulon para to qusiasthrion kuriou tou qeou sou o poihseiV seautw

22. ou sthseiV seautw sthlhn a emishsen kurioV o qeoV sou

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina