1. ou quseiV kuriw tw qew sou moscon h probaton en w estin en autw mwmoV pan rhma ponhron oti bdelugma kuriw tw qew sou estin

2. ean de eureqh en soi en mia twn polewn sou wn kurioV o qeoV sou didwsin soi anhr h gunh ostiV poihsei to ponhron enantion kuriou tou qeou sou parelqein thn diaqhkhn autou

3. kai elqonteV latreuswsin qeoiV eteroiV kai proskunhswsin autoiV tw hliw h th selhnh h panti twn ek tou kosmou tou ouranou a ou prosetaxen

4. kai anaggelh soi kai ekzhthseiV sfodra kai idou alhqwV gegonen to rhma gegenhtai to bdelugma touto en israhl

5. kai exaxeiV ton anqrwpon ekeinon h thn gunaika ekeinhn kai liqobolhsete autouV en liqoiV kai teleuthsousin

6. epi dusin martusin h epi trisin martusin apoqaneitai o apoqnhskwn ouk apoqaneitai ef' eni marturi

7. kai h ceir twn marturwn estai ep' autw en prwtoiV qanatwsai auton kai h ceir pantoV tou laou ep' escatwn kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn

8. ean de adunathsh apo sou rhma en krisei ana meson aima aimatoV kai ana meson krisiV krisewV kai ana meson afh afhV kai ana meson antilogia antilogiaV rhmata krisewV en taiV polesin umwn kai anastaV anabhsh eiV ton topon on an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei

9. kai eleush proV touV iereiV touV leuitaV kai proV ton krithn oV an genhtai en taiV hmeraiV ekeinaiV kai ekzhthsanteV anaggelousin soi thn krisin

10. kai poihseiV kata to pragma o ean anaggeilwsin soi ek tou topou ou an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei kai fulaxh sfodra poihsai kata panta osa ean nomoqethqh soi

11. kata ton nomon kai kata thn krisin hn an eipwsin soi poihseiV ouk ekklineiV apo tou rhmatoV ou ean anaggeilwsin soi dexia oude aristera

12. kai o anqrwpoV oV an poihsh en uperhfania tou mh upakousai tou ierewV tou paresthkotoV leitourgein epi tw onomati kuriou tou qeou sou h tou kritou oV an h en taiV hmeraiV ekeinaiV kai apoqaneitai o anqrwpoV ekeinoV kai exareiV ton ponhron ex israhl

13. kai paV o laoV akousaV fobhqhsetai kai ouk asebhsei eti

14. ean de eiselqhV eiV thn ghn hn kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw kai klhronomhshV authn kai katoikhshV ep' authV kai eiphV katasthsw ep' emauton arconta kaqa kai ta loipa eqnh ta kuklw mou

15. kaqistwn katasthseiV epi seauton arconta on an eklexhtai kurioV o qeoV sou auton ek twn adelfwn sou katasthseiV epi seauton arconta ou dunhsh katasthsai epi seauton anqrwpon allotrion oti ouk adelfoV sou estin

16. dioti ou plhqunei eautw ippon oude mh apostreyh ton laon eiV aigupton opwV plhqunh eautw ippon o de kurioV eipen ou prosqhsete apostreyai th odw tauth eti

17. kai ou plhqunei eautw gunaikaV oude metasthsetai autou h kardia kai argurion kai crusion ou plhqunei eautw sfodra

18. kai estai otan kaqish epi thV archV autou kai grayei eautw to deuteronomion touto eiV biblion para twn ierewn twn leuitwn

19. kai estai met' autou kai anagnwsetai en autw pasaV taV hmeraV thV zwhV autou ina maqh fobeisqai kurion ton qeon autou fulassesqai pasaV taV entolaV tautaV kai ta dikaiwmata tauta poiein

20. ina mh uywqh h kardia autou apo twn adelfwn autou ina mh parabh apo twn entolwn dexia h aristera opwV an makrocronish epi thV archV autou autoV kai oi uioi autou en toiV uioiV israhl

“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina