1. kai estai wV an diabhte ton iordanhn eiV thn ghn hn kurioV o qeoV umwn didwsin umin ean akoh eisakoushte thV fwnhV kuriou tou qeou umwn fulassein kai poiein pasaV taV entolaV autou aV egw entellomai soi shmeron kai dwsei se kurioV o qeoV sou uperanw pantwn twn eqnwn thV ghV

2. kai hxousin epi se pasai ai eulogiai autai kai eurhsousin se ean akoh akoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou

3. euloghmenoV su en polei kai euloghmenoV su en agrw

4. euloghmena ta ekgona thV koiliaV sou kai ta genhmata thV ghV sou ta boukolia twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou

5. euloghmenai ai apoqhkai sou kai ta egkataleimmata sou

6. euloghmenoV su en tw eisporeuesqai se kai euloghmenoV su en tw ekporeuesqai se

7. paradw kurioV o qeoV sou touV ecqrouV sou touV anqesthkotaV soi suntetrimmenouV pro proswpou sou odw mia exeleusontai proV se kai en epta odoiV feuxontai apo proswpou sou

8. aposteilai kurioV epi se thn eulogian en toiV tamieioiV sou kai en pasin ou an epibalhV thn ceira sou epi thV ghV hV kurioV o qeoV sou didwsin soi

9. anasthsai se kurioV o qeoV sou eautw laon agion on tropon wmosen toiV patrasin sou ean eisakoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou kai poreuqhV en taiV odoiV autou

10. kai oyontai se panta ta eqnh thV ghV oti to onoma kuriou epikeklhtai soi kai fobhqhsontai se

11. kai plhqunei se kurioV o qeoV sou eiV agaqa epi toiV ekgonoiV thV koiliaV sou kai epi toiV genhmasin thV ghV sou kai epi toiV ekgonoiV twn kthnwn sou epi thV ghV hV wmosen kurioV toiV patrasin sou dounai soi

12. anoixai soi kurioV ton qhsauron autou ton agaqon ton ouranon dounai ton ueton th gh sou epi kairou autou euloghsai panta ta erga twn ceirwn sou kai danieiV eqnesin polloiV su de ou danih kai arxeiV su eqnwn pollwn sou de ouk arxousin

13. katasthsai se kurioV o qeoV sou eiV kefalhn kai mh eiV ouran kai esh tote epanw kai ouk esh upokatw ean akoushV twn entolwn kuriou tou qeou sou osa egw entellomai soi shmeron fulassein kai poiein

14. ou parabhsh apo pantwn twn logwn wn egw entellomai soi shmeron dexia oude aristera poreuesqai opisw qewn eterwn latreuein autoiV

15. kai estai ean mh eisakoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou fulassein kai poiein pasaV taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron kai eleusontai epi se pasai ai katarai autai kai katalhmyontai se

16. epikataratoV su en polei kai epikataratoV su en agrw

17. epikataratoi ai apoqhkai sou kai ta egkataleimmata sou

18. epikatarata ta ekgona thV koiliaV sou kai ta genhmata thV ghV sou ta boukolia twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou

19. epikataratoV su en tw ekporeuesqai se kai epikataratoV su en tw eisporeuesqai se

20. exaposteilai kurioV soi thn endeian kai thn eklimian kai thn analwsin epi panta ou an epibalhV thn ceira sou osa ean poihshV ewV an exoleqreush se kai ewV an apolesh se en tacei dia ta ponhra epithdeumata sou dioti egkatelipeV me

21. proskollhsai kurioV eiV se ton qanaton ewV an exanalwsh se apo thV ghV eiV hn su eisporeuh ekei klhronomhsai authn

22. pataxai se kurioV aporia kai puretw kai rigei kai ereqismw kai fonw kai anemofqoria kai th wcra kai katadiwxontai se ewV an apoleswsin se

23. kai estai soi o ouranoV o uper kefalhV sou calkouV kai h gh h upokatw sou sidhra

24. dwh kurioV ton ueton th gh sou koniorton kai couV ek tou ouranou katabhsetai epi se ewV an ektriyh se kai ewV an apolesh se

25. dwh se kurioV epikophn enantion twn ecqrwn sou en odw mia exeleush proV autouV kai en epta odoiV feuxh apo proswpou autwn kai esh en diaspora en pasaiV taiV basileiaiV thV ghV

26. kai esontai oi nekroi umwn katabrwma toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV qhrioiV thV ghV kai ouk estai o aposobwn

27. pataxai se kurioV en elkei aiguptiw en taiV edraiV kai ywra agria kai knhfh wste mh dunasqai se iaqhnai

28. pataxai se kurioV paraplhxia kai aorasia kai ekstasei dianoiaV

29. kai esh yhlafwn meshmbriaV wsei yhlafhsai o tufloV en tw skotei kai ouk euodwsei taV odouV sou kai esh tote adikoumenoV kai diarpazomenoV pasaV taV hmeraV kai ouk estai soi o bohqwn

30. gunaika lhmyh kai anhr eteroV exei authn oikian oikodomhseiV kai ouk oikhseiV en auth ampelwna futeuseiV kai ou trughseiV auton

31. o moscoV sou esfagmenoV enantion sou kai ou fagh ex autou o onoV sou hrpasmenoV apo sou kai ouk apodoqhsetai soi ta probata sou dedomena toiV ecqroiV sou kai ouk estai soi o bohqwn

32. oi uioi sou kai ai qugatereV sou dedomenai eqnei eterw kai oi ofqalmoi sou bleyontai sfakelizonteV eiV auta kai ouk iscusei h ceir sou

33. ta ekforia thV ghV sou kai pantaV touV ponouV sou fagetai eqnoV o ouk epistasai kai esh adikoumenoV kai teqrausmenoV pasaV taV hmeraV

34. kai esh paraplhktoV dia ta oramata twn ofqalmwn sou a bleyh

35. pataxai se kurioV en elkei ponhrw epi ta gonata kai epi taV knhmaV wste mh dunasqai se iaqhnai apo icnouV twn podwn sou ewV thV korufhV sou

36. apagagoi kurioV se kai touV arcontaV sou ouV ean katasthshV epi seauton eiV eqnoV o ouk epistasai su kai oi patereV sou kai latreuseiV ekei qeoiV eteroiV xuloiV kai liqoiV

37. kai esh ekei en ainigmati kai parabolh kai dihghmati en pasin toiV eqnesin eiV ouV an apagagh se kurioV ekei

38. sperma polu exoiseiV eiV to pedion kai oliga eisoiseiV oti katedetai auta h akriV

39. ampelwna futeuseiV kai katerga kai oinon ou piesai oude eufranqhsh ex autou oti katafagetai auta o skwlhx

40. elaiai esontai soi en pasi toiV orioiV sou kai elaion ou crish oti ekruhsetai h elaia sou

41. uiouV kai qugateraV gennhseiV kai ouk esontai soi apeleusontai gar en aicmalwsia

42. panta ta xulina sou kai ta genhmata thV ghV sou exanalwsei h erusibh

43. o proshlutoV oV estin en soi anabhsetai epi se anw anw su de katabhsh katw katw

44. outoV daniei soi su de toutw ou danieiV outoV estai kefalh su de esh oura

45. kai eleusontai epi se pasai ai katarai autai kai katadiwxontai se kai katalhmyontai se ewV an exoleqreush se kai ewV an apolesh se oti ouk eishkousaV thV fwnhV kuriou tou qeou sou fulaxai taV entolaV autou kai ta dikaiwmata autou osa eneteilato soi

46. kai estai en soi shmeia kai terata kai en tw spermati sou ewV tou aiwnoV

47. anq' wn ouk elatreusaV kuriw tw qew sou en eufrosunh kai agaqh kardia dia to plhqoV pantwn

48. kai latreuseiV toiV ecqroiV sou ouV epapostelei kurioV epi se en limw kai en diyei kai en gumnothti kai en ekleiyei pantwn kai epiqhsei kloion sidhroun epi ton trachlon sou ewV an exoleqreush se

49. epaxei kurioV epi se eqnoV makroqen ap' escatou thV ghV wsei ormhma aetou eqnoV o ouk akoush thV fwnhV autou

50. eqnoV anaideV proswpw ostiV ou qaumasei proswpon presbutou kai neon ouk elehsei

51. kai katedetai ta ekgona twn kthnwn sou kai ta genhmata thV ghV sou wste mh katalipein soi siton oinon elaion ta boukolia twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou ewV an apolesh se

52. kai ektriyh se en pasaiV taiV polesin sou ewV an kaqaireqwsin ta teich sou ta uyhla kai ta ocura ef' oiV su pepoiqaV ep' autoiV en pash th gh sou kai qliyei se en pasaiV taiV polesin sou aiV edwken soi kurioV o qeoV sou

53. kai fagh ta ekgona thV koiliaV sou krea uiwn sou kai qugaterwn sou osa edwken soi kurioV o qeoV sou en th stenocwria sou kai en th qliyei sou h qliyei se o ecqroV sou

54. o apaloV en soi kai o truferoV sfodra baskanei tw ofqalmw ton adelfon kai thn gunaika thn en tw kolpw autou kai ta kataleleimmena tekna a an kataleifqh

55. wste dounai eni autwn apo twn sarkwn twn teknwn autou wn an katesqh dia to mh kataleifqhnai autw mhqen en th stenocwria sou kai en th qliyei sou h an qliywsin se oi ecqroi sou en pasaiV taiV polesin sou

56. kai h apalh en umin kai h trufera sfodra hV ouci peiran elaben o pouV authV bainein epi thV ghV dia thn truferothta kai dia thn apalothta baskanei tw ofqalmw authV ton andra authV ton en tw kolpw authV kai ton uion kai thn qugatera authV

57. kai to corion authV to exelqon dia twn mhrwn authV kai to teknon o an tekh katafagetai gar auta dia thn endeian pantwn krufh en th stenocwria sou kai en th qliyei sou h qliyei se o ecqroV sou en pasaiV taiV polesin sou

58. ean mh eisakoushte poiein panta ta rhmata tou nomou toutou ta gegrammena en tw bibliw toutw fobeisqai to onoma to entimon kai to qaumaston touto kurion ton qeon sou

59. kai paradoxasei kurioV taV plhgaV sou kai taV plhgaV tou spermatoV sou plhgaV megalaV kai qaumastaV kai nosouV ponhraV kai pistaV

60. kai epistreyei epi se pasan thn odunhn aiguptou thn ponhran hn dieulabou apo proswpou autwn kai kollhqhsontai en soi

61. kai pasan malakian kai pasan plhghn thn mh gegrammenhn en tw bibliw tou nomou toutou epaxei kurioV epi se ewV an exoleqreush se

62. kai kataleifqhsesqe en ariqmw bracei anq' wn oti hte wsei ta astra tou ouranou tw plhqei oti ouk eishkousate thV fwnhV kuriou tou qeou umwn

63. kai estai on tropon eufranqh kurioV ef' umin eu poihsai umaV kai plhqunai umaV outwV eufranqhsetai kurioV ef' umin exoleqreusai umaV kai exarqhsesqe apo thV ghV eiV hn umeiV eisporeuesqe ekei klhronomhsai authn

64. kai diasperei se kurioV o qeoV sou eiV panta ta eqnh ap' akrou thV ghV ewV akrou thV ghV kai douleuseiV ekei qeoiV eteroiV xuloiV kai liqoiV ouV ouk hpistw su kai oi patereV sou

65. alla kai en toiV eqnesin ekeinoiV ouk anapausei se oud' ou mh genhtai stasiV tw icnei tou podoV sou kai dwsei soi kurioV ekei kardian aqumousan kai ekleipontaV ofqalmouV kai thkomenhn yuchn

66. kai estai h zwh sou kremamenh apenanti twn ofqalmwn sou kai fobhqhsh hmeraV kai nuktoV kai ou pisteuseiV th zwh sou

67. to prwi ereiV pwV an genoito espera kai to esperaV ereiV pwV an genoito prwi apo tou fobou thV kardiaV sou a fobhqhsh kai apo twn oramatwn twn ofqalmwn sou wn oyh

68. kai apostreyei se kurioV eiV aigupton en ploioiV kai en th odw h eipa ou prosqhsesqe eti idein authn kai praqhsesqe ekei toiV ecqroiV umwn eiV paidaV kai paidiskaV kai ouk estai o ktwmenoV

69. outoi oi logoi thV diaqhkhV ouV eneteilato kurioV mwush sthsai toiV uioiV israhl en gh mwab plhn thV diaqhkhV hV dieqeto autoiV en cwrhb

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina