1. kai autai ai entolai kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa eneteilato kurioV o qeoV hmwn didaxai umaV poiein outwV en th gh eiV hn umeiV eisporeuesqe ekei klhronomhsai authn

2. ina fobhsqe kurion ton qeon umwn fulassesqai panta ta dikaiwmata autou kai taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron su kai oi uioi sou kai oi uioi twn uiwn sou pasaV taV hmeraV thV zwhV sou ina makrohmereushte

3. kai akouson israhl kai fulaxai poiein opwV eu soi h kai ina plhqunqhte sfodra kaqaper elalhsen kurioV o qeoV twn paterwn sou dounai soi ghn reousan gala kai meli

4. kai tauta ta dikaiwmata kai ta krimata osa eneteilato kurioV toiV uioiV israhl en th erhmw exelqontwn autwn ek ghV aiguptou akoue israhl kurioV o qeoV hmwn kurioV eiV estin

5. kai agaphseiV kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou kai ex olhV thV dunamewV sou

6. kai estai ta rhmata tauta osa egw entellomai soi shmeron en th kardia sou kai en th yuch sou

7. kai probibaseiV auta touV uiouV sou kai lalhseiV en autoiV kaqhmenoV en oikw kai poreuomenoV en odw kai koitazomenoV kai dianistamenoV

8. kai afayeiV auta eiV shmeion epi thV ceiroV sou kai estai asaleuton pro ofqalmwn sou

9. kai grayete auta epi taV fliaV twn oikiwn umwn kai twn pulwn umwn

10. kai estai otan eisagagh se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn hn wmosen toiV patrasin sou tw abraam kai isaak kai iakwb dounai soi poleiV megalaV kai kalaV aV ouk wkodomhsaV

11. oikiaV plhreiV pantwn agaqwn aV ouk eneplhsaV lakkouV lelatomhmenouV ouV ouk exelatomhsaV ampelwnaV kai elaiwnaV ouV ou katefuteusaV kai fagwn kai emplhsqeiV

12. prosece seautw mh epilaqh kuriou tou qeou sou tou exagagontoV se ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV

13. kurion ton qeon sou fobhqhsh kai autw latreuseiV kai proV auton kollhqhsh kai tw onomati autou omh

14. ou poreusesqe opisw qewn eterwn apo twn qewn twn eqnwn twn perikuklw umwn

15. oti qeoV zhlwthV kurioV o qeoV sou en soi mh orgisqeiV qumwqh kurioV o qeoV sou en soi kai exoleqreush se apo proswpou thV ghV

16. ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou on tropon exepeirasasqe en tw peirasmw

17. fulasswn fulaxh taV entolaV kuriou tou qeou sou ta marturia kai ta dikaiwmata osa eneteilato soi

18. kai poihseiV to areston kai to kalon enantion kuriou tou qeou umwn ina eu soi genhtai kai eiselqhV kai klhronomhshV thn ghn thn agaqhn hn wmosen kurioV toiV patrasin umwn

19. ekdiwxai pantaV touV ecqrouV sou pro proswpou sou kaqa elalhsen

20. kai estai otan erwthsh se o uioV sou aurion legwn ti estin ta marturia kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa eneteilato kurioV o qeoV hmwn hmin

21. kai ereiV tw uiw sou oiketai hmen tw faraw en gh aiguptw kai exhgagen hmaV kurioV ekeiqen en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw

22. kai edwken kurioV shmeia kai terata megala kai ponhra en aiguptw en faraw kai en tw oikw autou enwpion hmwn

23. kai hmaV exhgagen ekeiqen ina eisagagh hmaV dounai hmin thn ghn tauthn hn wmosen dounai toiV patrasin hmwn

24. kai eneteilato hmin kurioV poiein panta ta dikaiwmata tauta fobeisqai kurion ton qeon hmwn ina eu h hmin pasaV taV hmeraV ina zwmen wsper kai shmeron

25. kai elehmosunh estai hmin ean fulasswmeqa poiein pasaV taV entolaV tautaV enantion kuriou tou qeou hmwn kaqa eneteilato hmin kurioV

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina