1. wste adelfoi mou agaphtoi kai epipoqhtoi cara kai stefanoV mou outwV sthkete en kuriw agaphtoi

2. euwdian parakalw kai suntuchn parakalw to auto fronein en kuriw

3. kai erwtw kai se suzuge gnhsie sullambanou autaiV aitineV en tw euaggeliw sunhqlhsan moi meta kai klhmentoV kai twn loipwn sunergwn mou wn ta onomata en biblw zwhV

4. cairete en kuriw pantote palin erw cairete

5. to epieikeV umwn gnwsqhtw pasin anqrwpoiV o kurioV egguV

6. mhden merimnate all en panti th proseuch kai th dehsei meta eucaristiaV ta aithmata umwn gnwrizesqw proV ton qeon

7. kai h eirhnh tou qeou h uperecousa panta noun frourhsei taV kardiaV umwn kai ta nohmata umwn en cristw ihsou

8. to loipon adelfoi osa estin alhqh osa semna osa dikaia osa agna osa prosfilh osa eufhma ei tiV areth kai ei tiV epainoV tauta logizesqe

9. a kai emaqete kai parelabete kai hkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o qeoV thV eirhnhV estai meq umwn

10. ecarhn de en kuriw megalwV oti hdh pote aneqalete to uper emou fronein ef w kai efroneite hkaireisqe de

11. ouc oti kaq usterhsin legw egw gar emaqon en oiV eimi autarkhV einai

12. oida de tapeinousqai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuhmai kai cortazesqai kai peinan kai perisseuein kai ustereisqai

13. panta iscuw en tw endunamounti me cristw

14. plhn kalwV epoihsate sugkoinwnhsanteV mou th qliyei

15. oidate de kai umeiV filipphsioi oti en arch tou euaggeliou ote exhlqon apo makedoniaV oudemia moi ekklhsia ekoinwnhsen eiV logon dosewV kai lhyewV ei mh umeiV monoi

16. oti kai en qessalonikh kai apax kai diV eiV thn creian moi epemyate

17. ouc oti epizhtw to doma all epizhtw ton karpon ton pleonazonta eiV logon umwn

18. apecw de panta kai perisseuw peplhrwmai dexamenoV para epafroditou ta par umwn osmhn euwdiaV qusian dekthn euareston tw qew

19. o de qeoV mou plhrwsei pasan creian umwn kata ton plouton autou en doxh en cristw ihsou

20. tw de qew kai patri hmwn h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

21. aspasasqe panta agion en cristw ihsou aspazontai umaV oi sun emoi adelfoi

22. aspazontai umaV panteV oi agioi malista de oi ek thV kaisaroV oikiaV

23. h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn [proV filipphsiouV egrafh apo rwmhV di epafroditou]

“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina