6. kai eipen o qeoV genhqhtw sterewma en mesw tou udatoV kai estw diacwrizon ana meson udatoV kai udatoV kai egeneto outwV

“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina