8. kai ekalesen o qeoV to sterewma ouranon kai eiden o qeoV oti kalon kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera deutera

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina