1. kai egeneto meta tauta kai epoihsen eautw abessalwm armata kai ippouV kai penthkonta andraV paratrecein emprosqen autou

2. kai wrqrisen abessalwm kai esth ana ceira thV odou thV pulhV kai egeneto paV anhr w egeneto krisiV hlqen proV ton basilea eiV krisin kai ebohsen proV auton abessalwm kai elegen autw ek poiaV polewV su ei kai eipen o anhr ek miaV fulwn israhl o douloV sou

3. kai eipen proV auton abessalwm idou oi logoi sou agaqoi kai eukoloi kai akouwn ouk estin soi para tou basilewV

4. kai eipen abessalwm tiV me katasthsei krithn en th gh kai ep' eme eleusetai paV anhr w ean h antilogia kai krisiV kai dikaiwsw auton

5. kai egeneto en tw eggizein andra tou proskunhsai autw kai exeteinen thn ceira autou kai epelambaneto autou kai katefilhsen auton

6. kai epoihsen abessalwm kata to rhma touto panti israhl toiV paraginomenoiV eiV krisin proV ton basilea kai idiopoieito abessalwm thn kardian andrwn israhl

7. kai egeneto apo telouV tessarakonta etwn kai eipen abessalwm proV ton patera autou poreusomai dh kai apoteisw taV eucaV mou aV huxamhn tw kuriw en cebrwn

8. oti euchn huxato o douloV sou en tw oikein me en gedsour en suria legwn ean epistrefwn epistreyh me kurioV eiV ierousalhm kai latreusw tw kuriw

9. kai eipen autw o basileuV badize eiV eirhnhn kai anastaV eporeuqh eiV cebrwn

10. kai apesteilen abessalwm kataskopouV en pasaiV fulaiV israhl legwn en tw akousai umaV thn fwnhn thV keratinhV kai ereite bebasileuken basileuV abessalwm en cebrwn

11. kai meta abessalwm eporeuqhsan diakosioi andreV ex ierousalhm klhtoi kai poreuomenoi th aplothti autwn kai ouk egnwsan pan rhma

12. kai apesteilen abessalwm kai ekalesen ton acitofel ton gelmwnaion ton sumboulon dauid ek thV polewV autou ek gwla en tw qusiazein auton kai egeneto sustremma iscuron kai o laoV poreuomenoV kai poluV meta abessalwm

13. kai paregeneto o apaggellwn proV dauid legwn egenhqh h kardia andrwn israhl opisw abessalwm

14. kai eipen dauid pasin toiV paisin autou toiV met' autou toiV en ierousalhm anasthte kai fugwmen oti ouk estin hmin swthria apo proswpou abessalwm tacunate tou poreuqhnai ina mh tacunh kai katalabh hmaV kai exwsh ef' hmaV thn kakian kai pataxh thn polin stomati macairhV

15. kai eipon oi paideV tou basilewV proV ton basilea kata panta osa aireitai o kurioV hmwn o basileuV idou oi paideV sou

16. kai exhlqen o basileuV kai paV o oikoV autou toiV posin autwn kai afhken o basileuV deka gunaikaV twn pallakwn autou fulassein ton oikon

17. kai exhlqen o basileuV kai panteV oi paideV autou pezh kai esthsan en oikw tw makran

18. kai panteV oi paideV autou ana ceira autou parhgon kai paV o cetti kai paV o feletqi kai esthsan epi thV elaiaV en th erhmw kai paV o laoV pareporeueto ecomenoV autou kai panteV oi peri auton kai panteV oi adroi kai panteV oi machtai exakosioi andreV kai parhsan epi ceira autou kai paV o cereqqi kai paV o feleqqi kai panteV oi geqqaioi exakosioi andreV oi elqonteV toiV posin autwn ek geq poreuomenoi epi proswpon tou basilewV

19. kai eipen o basileuV proV eqqi ton geqqaion ina ti poreuh kai su meq' hmwn epistrefe kai oikei meta tou basilewV oti xenoV ei su kai oti metwkhkaV su ek tou topou sou

20. ei ecqeV paragegonaV kai shmeron kinhsw se meq' hmwn kai ge metanasthseiV ton topon sou ecqeV h exeleusiV sou kai shmeron metakinhsw se meq' hmwn tou poreuqhnai kai egw poreusomai ou an egw poreuqw epistrefou kai epistreyon touV adelfouV sou meta sou kai kurioV poihsei meta sou eleoV kai alhqeian

21. kai apekriqh eqqi tw basilei kai eipen zh kurioV kai zh o kurioV mou o basileuV oti eiV ton topon ou ean h o kurioV mou kai ean eiV qanaton kai ean eiV zwhn oti ekei estai o douloV sou

22. kai eipen o basileuV proV eqqi deuro kai diabaine met' emou kai parhlqen eqqi o geqqaioV kai panteV oi paideV autou kai paV o ocloV o met' autou

23. kai pasa h gh eklaien fwnh megalh kai paV o laoV pareporeuonto en tw ceimarrw kedrwn kai o basileuV diebh ton ceimarroun kedrwn kai paV o laoV kai o basileuV pareporeuonto epi proswpon odou thn erhmon

24. kai idou kai ge sadwk kai panteV oi leuitai met' autou aironteV thn kibwton diaqhkhV kuriou apo baiqar kai esthsan thn kibwton tou qeou kai anebh abiaqar ewV epausato paV o laoV parelqein ek thV polewV

25. kai eipen o basileuV tw sadwk apostreyon thn kibwton tou qeou eiV thn polin ean eurw carin en ofqalmoiV kuriou kai epistreyei me kai deixei moi authn kai thn euprepeian authV

26. kai ean eiph outwV ouk hqelhka en soi idou egw eimi poieitw moi kata to agaqon en ofqalmoiV autou

27. kai eipen o basileuV tw sadwk tw ierei idete su epistrefeiV eiV thn polin en eirhnh kai acimaaV o uioV sou kai iwnaqan o uioV abiaqar oi duo uioi umwn meq' umwn

28. idete egw eimi strateuomai en arabwq thV erhmou ewV tou elqein rhma par' umwn tou apaggeilai moi

29. kai apestreyen sadwk kai abiaqar thn kibwton eiV ierousalhm kai ekaqisen ekei

30. kai dauid anebainen en th anabasei twn elaiwn anabainwn kai klaiwn kai thn kefalhn epikekalummenoV kai autoV eporeueto anupodetoV kai paV o laoV o met' autou epekaluyen anhr thn kefalhn autou kai anebainon anabainonteV kai klaionteV

31. kai anhggelh dauid legonteV kai acitofel en toiV sustrefomenoiV meta abessalwm kai eipen dauid diaskedason dh thn boulhn acitofel kurie o qeoV mou

32. kai hn dauid ercomenoV ewV tou rowV ou prosekunhsen ekei tw qew kai idou eiV apanthn autw cousi o arci etairoV dauid dierrhcwV ton citwna autou kai gh epi thV kefalhV autou

33. kai eipen autw dauid ean men diabhV met' emou kai esh ep' eme eiV bastagma

34. kai ean eiV thn polin epistreyhV kai ereiV tw abessalwm dielhluqasin oi adelfoi sou kai o basileuV katopisqen mou dielhluqen o pathr sou kai nun paiV sou eimi basileu eason me zhsai paiV tou patroV sou hmhn tote kai artiwV kai nun egw douloV soV kai diaskedaseiV moi thn boulhn acitofel

35. kai idou meta sou ekei sadwk kai abiaqar oi iereiV kai estai pan rhma o ean akoushV ex oikou tou basilewV kai anaggeleiV tw sadwk kai tw abiaqar toiV iereusin

36. idou ekei met' autwn duo uioi autwn acimaaV uioV tw sadwk kai iwnaqan uioV tw abiaqar kai aposteleite en ceiri autwn proV me pan rhma o ean akoushte

37. kai eishlqen cousi o etairoV dauid eiV thn polin kai abessalwm eiseporeueto eiV ierousalhm

“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina