1. upolabwn de iwb legei

2. tini proskeisai h tini melleiV bohqein poteron ouc w pollh iscuV kai w braciwn krataioV estin

3. tini sumbebouleusai ouc w pasa sofia h tini epakolouqhseiV ouc w megisth dunamiV

4. tini anhggeilaV rhmata pnoh de tinoV estin h exelqousa ek sou

5. mh giganteV maiwqhsontai upokatwqen udatoV kai twn geitonwn autou

6. gumnoV o adhV epwpion autou kai ouk estin peribolaion th apwleia

7. ekteinwn borean ep' ouden kremazwn ghn epi oudenoV

8. desmeuwn udwr en nefelaiV autou kai ouk erragh nefoV upokatw autou

9. o kratwn proswpon qronou ekpetazwn ep' auton nefoV autou

10. prostagma egurwsen epi proswpon udatoV mecri sunteleiaV fwtoV meta skotouV

11. stuloi ouranou epetasqhsan kai exesthsan apo thV epitimhsewV autou

12. iscui katepausen thn qalassan episthmh de etrwse to khtoV

13. kleiqra de ouranou dedoikasin auton prostagmati de eqanatwsen drakonta apostathn

14. idou tauta merh odou autou kai epi ikmada logou akousomeqa en autw sqenoV de bronthV autou tiV oiden opote poihsei

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina