1. kai outoi oi basileiV thV ghV ouV aneilon oi uioi israhl kai kateklhronomhsan thn ghn autwn peran tou iordanou af' hliou anatolwn apo faraggoV arnwn ewV tou orouV aermwn kai pasan thn ghn araba ap' anatolwn

2. shwn ton basilea twn amorraiwn oV katwkei en esebwn kurieuwn apo arohr h estin en th faraggi kata meroV thV faraggoV kai to hmisu thV galaad ewV iabok oria uiwn ammwn

3. kai araba ewV thV qalasshV cenereq kat' anatolaV kai ewV thV qalasshV araba qalassan twn alwn apo anatolwn odon thn kata asimwq apo qaiman thn upo ashdwq fasga

4. kai wg basileuV basan upeleifqh ek twn gigantwn o katoikwn en astarwq kai en edrain

5. arcwn apo orouV aermwn kai apo selca kai pasan thn basan ewV oriwn gesouri kai thn macati kai to hmisu galaad oriwn shwn basilewV esebwn

6. mwushV o paiV kuriou kai oi uioi israhl epataxan autouV kai edwken authn mwushV en klhronomia roubhn kai gad kai tw hmisei fulhV manassh

7. kai outoi oi basileiV twn amorraiwn ouV aneilen ihsouV kai oi uioi israhl en tw peran tou iordanou para qalassan baalgad en tw pediw tou libanou kai ewV tou orouV celca anabainontwn eiV shir kai edwken authn ihsouV taiV fulaiV israhl klhronomein kata klhron autwn

8. en tw orei kai en tw pediw kai en araba kai en ashdwq kai en th erhmw kai en nageb ton cettaion kai ton amorraion kai ton cananaion kai ton ferezaion kai ton euaion kai ton iebousaion

9. ton basilea iericw kai ton basilea thV gai h estin plhsion baiqhl

10. basilea ierousalhm basilea cebrwn

11. basilea ierimouq basilea laciV

12. basilea ailam basilea gazer

13. basilea dabir basilea gader

14. basilea ermaq basilea araq

15. basilea lebna basilea odollam

16. basilea makhda

17. basilea tafoug basilea ofer

18. basilea afek thV sarwn

19. basilea aswr

20. basilea sumown basilea marrwn basilea azif

21. basilea kadhV basilea tanac

22. basilea magedwn basilea iekonam tou cermel

23. basilea dwr tou nafeddwr basilea gwim thV galilaiaV

24. basilea qarsa panteV outoi basileiV eikosi ennea

O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina