1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV autoiV oV an euxhtai euchn wste timhn thV yuchV autou tw kuriw

3. estai h timh tou arsenoV apo eikosaetouV ewV exhkontaetouV estai autou h timh penthkonta didracma arguriou tw staqmw tw agiw

4. thV de qhleiaV estai h suntimhsiV triakonta didracma

5. ean de apo pentaetouV ewV eikosi etwn estai h timh tou arsenoV eikosi didracma thV de qhleiaV deka didracma

6. apo de mhniaiou ewV pentaetouV estai h timh tou arsenoV pente didracma arguriou thV de qhleiaV tria didracma

7. ean de apo exhkontaetwn kai epanw ean men arsen h estai h timh pentekaideka didracma arguriou ean de qhleia deka didracma

8. ean de tapeinoV h th timh sthsetai enantion tou ierewV kai timhsetai auton o iereuV kaqaper iscuei h ceir tou euxamenou timhsetai auton o iereuV

9. ean de apo twn kthnwn twn prosferomenwn ap' autwn dwron tw kuriw oV an dw apo toutwn tw kuriw estai agion

10. ouk allaxei auto kalon ponhrw oude ponhron kalw ean de allasswn allaxh auto kthnoV kthnei estai auto kai to allagma agia

11. ean de pan kthnoV akaqarton af' wn ou prosferetai ap' autwn dwron tw kuriw sthsei to kthnoV enanti tou ierewV

12. kai timhsetai auto o iereuV ana meson kalou kai ana meson ponhrou kai kaqoti an timhsetai o iereuV outwV sthsetai

13. ean de lutroumenoV lutrwshtai auto prosqhsei to epipempton proV thn timhn autou

14. kai anqrwpoV oV an agiash thn oikian autou agian tw kuriw kai timhsetai authn o iereuV ana meson kalhV kai ana meson ponhraV wV an timhsetai authn o iereuV outwV staqhsetai

15. ean de o agiasaV authn lutrwtai thn oikian autou prosqhsei ep' auto to epipempton tou arguriou thV timhV kai estai autw

16. ean de apo tou agrou thV katascesewV autou agiash anqrwpoV tw kuriw kai estai h timh kata ton sporon autou korou kriqwn penthkonta didracma arguriou

17. ean de apo tou eniautou thV afesewV agiash ton agron autou kata thn timhn autou sthsetai

18. ean de escaton meta thn afesin agiash ton agron autou proslogieitai autw o iereuV to argurion epi ta eth ta epiloipa ewV eiV ton eniauton thV afesewV kai anqufaireqhsetai apo thV suntimhsewV autou

19. ean de lutrwtai ton agron o agiasaV auton prosqhsei to epipempton tou arguriou proV thn timhn autou kai estai autw

20. ean de mh lutrwtai ton agron kai apodwtai ton agron anqrwpw eterw ouketi mh lutrwshtai auton

21. all' estai o agroV exelhluquiaV thV afesewV agioV tw kuriw wsper h gh h afwrismenh tw ierei estai katascesiV

22. ean de apo tou agrou ou kekthtai oV ouk estin apo tou agrou thV katascesewV autou agiash tw kuriw

23. logieitai proV auton o iereuV to teloV thV timhV ek tou eniautou thV afesewV kai apodwsei thn timhn en th hmera ekeinh agion tw kuriw

24. kai en tw eniautw thV afesewV apodoqhsetai o agroV tw anqrwpw par' ou kekthtai auton ou hn h katascesiV thV ghV

25. kai pasa timh estai staqmioiV agioiV eikosi oboloi estai to didracmon

26. kai pan prwtotokon o an genhtai en toiV kthnesin sou estai tw kuriw kai ou kaqagiasei ouqeiV auto ean te moscon ean te probaton tw kuriw estin

27. ean de twn tetrapodwn twn akaqartwn allaxei kata thn timhn autou kai prosqhsei to epipempton proV auto kai estai autw ean de mh lutrwtai praqhsetai kata to timhma autou

28. pan de anaqema o ean anaqh anqrwpoV tw kuriw apo pantwn osa autw estin apo anqrwpou ewV kthnouV kai apo agrou katascesewV autou ouk apodwsetai oude lutrwsetai pan anaqema agion agiwn estai tw kuriw

29. kai pan o ean anateqh apo twn anqrwpwn ou lutrwqhsetai alla qanatw qanatwqhsetai

30. pasa dekath thV ghV apo tou spermatoV thV ghV kai tou karpou tou xulinou tw kuriw estin agion tw kuriw

31. ean de lutrwtai lutrw anqrwpoV thn dekathn autou to epipempton prosqhsei proV auto kai estai autw

32. kai pasa dekath bown kai probatwn kai pan o ean elqh en tw ariqmw upo thn rabdon to dekaton estai agion tw kuriw

33. ouk allaxeiV kalon ponhrw ean de allasswn allaxhV auto kai to allagma autou estai agion ou lutrwqhsetai

34. autai eisin ai entolai aV eneteilato kurioV tw mwush proV touV uiouV israhl en tw orei sina .

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina