16. kai efulaxaV ta dikaiwmata zambri kai panta ta erga oikou acaab kai eporeuqhte en taiV boulaiV autwn opwV paradw se eiV afanismon kai touV katoikountaV authn eiV surismon kai oneidh lawn lhmyesqe

“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina