1. kai sunhcqhsan paV o laoV wV anhr eiV eiV to platoV to emprosqen pulhV tou udatoV kai eipan tw esdra tw grammatei enegkai to biblion nomou mwush on eneteilato kurioV tw israhl

2. kai hnegken esdraV o iereuV ton nomon enwpion thV ekklhsiaV apo androV kai ewV gunaikoV kai paV o suniwn akouein en hmera mia tou mhnoV tou ebdomou

3. kai anegnw en autw apo thV wraV tou diafwtisai ton hlion ewV hmisouV thV hmeraV apenanti twn andrwn kai twn gunaikwn kai autoi sunienteV kai wta pantoV tou laou eiV to biblion tou nomou

4. kai esth esdraV o grammateuV epi bhmatoV xulinou kai esthsan ecomena autou mattaqiaV kai samaiaV kai ananiaV kai ouria kai elkia kai maasaia ek dexiwn autou kai ex aristerwn fadaiaV kai misahl kai melciaV kai wsam kai asabdana kai zacariaV kai mosollam

5. kai hnoixen esdraV to biblion enwpion pantoV tou laou oti autoV hn epanw tou laou kai egeneto hnika hnoixen auto esth paV o laoV

6. kai huloghsen esdraV kurion ton qeon ton megan kai apekriqh paV o laoV kai eipan amhn eparanteV ceiraV autwn kai ekuyan kai prosekunhsan tw kuriw epi proswpon epi thn ghn

7. kai ihsouV kai banaiaV kai sarabia hsan sunetizonteV ton laon eiV ton nomon kai o laoV en th stasei autou

8. kai anegnwsan en bibliw nomou tou qeou kai edidasken esdraV kai diestellen en episthmh kuriou kai sunhken o laoV en th anagnwsei

9. kai eipen neemiaV kai esdraV o iereuV kai grammateuV kai oi leuitai oi sunetizonteV ton laon kai eipan panti tw law h hmera agia estin tw kuriw qew hmwn mh penqeite mhde klaiete oti eklaien paV o laoV wV hkousan touV logouV tou nomou

10. kai eipen autoiV poreuesqe fagete lipasmata kai piete glukasmata kai aposteilate meridaV toiV mh ecousin oti agia estin h hmera tw kuriw hmwn kai mh diapeshte oti estin iscuV umwn

11. kai oi leuitai katesiwpwn panta ton laon legonteV siwpate oti h hmera agia kai mh katapiptete

12. kai aphlqen paV o laoV fagein kai piein kai apostellein meridaV kai poihsai eufrosunhn megalhn oti sunhkan en toiV logoiV oiV egnwrisen autoiV

13. kai en th hmera th deutera sunhcqhsan oi arconteV twn patriwn tw panti law oi iereiV kai oi leuitai proV esdran ton grammatea episthsai proV pantaV touV logouV tou nomou

14. kai eurosan gegrammenon en tw nomw w eneteilato kurioV tw mwush opwV katoikhswsin oi uioi israhl en skhnaiV en eorth en mhni tw ebdomw

15. kai opwV shmanwsin salpigxin en pasaiV taiV polesin autwn kai en ierousalhm kai eipen esdraV exelqete eiV to oroV kai enegkete fulla elaiaV kai fulla xulwn kuparissinwn kai fulla mursinhV kai fulla foinikwn kai fulla xulou daseoV poihsai skhnaV kata to gegrammenon

16. kai exhlqen o laoV kai hnegkan kai epoihsan eautoiV skhnaV anhr epi tou dwmatoV autou kai en taiV aulaiV autwn kai en taiV aulaiV oikou tou qeou kai en plateiaiV thV polewV kai ewV pulhV efraim

17. kai epoihsan pasa h ekklhsia oi epistreyanteV apo thV aicmalwsiaV skhnaV kai ekaqisan en skhnaiV oti ouk epoihsan apo hmerwn ihsou uiou nauh outwV oi uioi israhl ewV thV hmeraV ekeinhV kai egeneto eufrosunh megalh

18. kai anegnw en bibliw nomou tou qeou hmeran en hmera apo thV hmeraV thV prwthV ewV thV hmeraV thV escathV kai epoihsan eorthn epta hmeraV kai th hmera th ogdoh exodion kata to krima

“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina