1. kai egeneto h hmera sunetelesen mwushV wste anasthsai thn skhnhn kai ecrisen authn kai hgiasen authn kai panta ta skeuh authV kai to qusiasthrion kai panta ta skeuh autou kai ecrisen auta kai hgiasen auta

2. kai proshnegkan oi arconteV israhl dwdeka arconteV oikwn patriwn autwn outoi arconteV fulwn outoi oi paresthkoteV epi thV episkophV

3. kai hnegkan ta dwra autwn enanti kuriou ex amaxaV lamphnikaV kai dwdeka boaV amaxan para duo arcontwn kai moscon para ekastou kai proshgagon enantion thV skhnhV

4. kai eipen kurioV proV mwushn legwn

5. labe par' autwn kai esontai proV ta erga ta leitourgika thV skhnhV tou marturiou kai dwseiV auta toiV leuitaiV ekastw kata thn autou leitourgian

6. kai labwn mwushV taV amaxaV kai touV boaV edwken auta toiV leuitaiV

7. taV duo amaxaV kai touV tessaraV boaV edwken toiV uioiV gedswn kata taV leitourgiaV autwn

8. kai taV tessaraV amaxaV kai touV oktw boaV edwken toiV uioiV merari kata taV leitourgiaV autwn dia iqamar uiou aarwn tou ierewV

9. kai toiV uioiV kaaq ouk edwken oti ta leitourghmata tou agiou ecousin ep' wmwn arousin

10. kai proshnegkan oi arconteV eiV ton egkainismon tou qusiasthriou en th hmera h ecrisen auto kai proshnegkan oi arconteV ta dwra autwn apenanti tou qusiasthriou

11. kai eipen kurioV proV mwushn arcwn eiV kaq' hmeran arcwn kaq' hmeran prosoisousin ta dwra autwn eiV ton egkainismon tou qusiasthriou

12. kai hn o prosferwn th hmera th prwth to dwron autou naasswn uioV aminadab arcwn thV fulhV iouda

13. kai proshnegken to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

14. quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

15. moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

16. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

17. kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron naasswn uiou aminadab

18. th hmera th deutera proshnegken naqanahl uioV swgar arcwn thV fulhV issacar

19. kai proshnegken to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

20. quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

21. moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

22. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

23. kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron naqanahl uiou swgar

24. th hmera th trith arcwn twn uiwn zaboulwn eliab uioV cailwn

25. to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

26. quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

27. moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

28. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

29. kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron eliab uiou cailwn

30. th hmera th tetarth arcwn twn uiwn roubhn elisour uioV sediour

31. to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

32. quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

33. moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

34. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

35. kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron elisour uiou sediour

36. th hmera th pempth arcwn twn uiwn sumewn salamihl uioV sourisadai

37. to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

38. quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

39. moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

40. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

41. kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron salamihl uiou sourisadai

42. th hmera th ekth arcwn twn uiwn gad elisaf uioV ragouhl

43. to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

44. quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

45. moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

46. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

47. kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron elisaf uiou ragouhl

48. th hmera th ebdomh arcwn twn uiwn efraim elisama uioV emioud

49. to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

50. quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

51. moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

52. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

53. kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron elisama uiou emioud

54. th hmera th ogdoh arcwn twn uiwn manassh gamalihl uioV fadassour

55. to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

56. quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

57. moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

58. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

59. kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron gamalihl uiou fadassour

60. th hmera th enath arcwn twn uiwn beniamin abidan uioV gadewni

61. to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

62. quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

63. moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

64. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

65. kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron abidan uiou gadewni

66. th hmera th dekath arcwn twn uiwn dan aciezer uioV amisadai

67. to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

68. quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

69. moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

70. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

71. kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron aciezer uiou amisadai

72. th hmera th endekath arcwn twn uiwn ashr fagaihl uioV ecran

73. to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

74. quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

75. moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

76. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

77. kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron fagaihl uiou ecran

78. th hmera th dwdekath arcwn twn uiwn nefqali acire uioV ainan

79. to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

80. quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

81. moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

82. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

83. kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron acire uiou ainan

84. outoV o egkainismoV tou qusiasthriou h hmera ecrisen auto para twn arcontwn twn uiwn israhl trublia argura dwdeka fialai argurai dwdeka quiskai crusai dwdeka

85. triakonta kai ekaton siklwn to trublion to en kai ebdomhkonta siklwn h fialh h mia pan to argurion twn skeuwn discilioi kai tetrakosioi sikloi en tw siklw tw agiw

86. quiskai crusai dwdeka plhreiV qumiamatoV pan to crusion twn quiskwn eikosi kai ekaton crusoi

87. pasai ai boeV eiV olokautwsin moscoi dwdeka krioi dwdeka amnoi eniausioi dwdeka kai ai qusiai autwn kai ai spondai autwn kai cimaroi ex aigwn dwdeka peri amartiaV

88. pasai ai boeV eiV qusian swthriou damaleiV eikosi tessareV krioi exhkonta tragoi exhkonta amnadeV exhkonta eniausiai amwmoi auth h egkainwsiV tou qusiasthriou meta to plhrwsai taV ceiraV autou kai meta to crisai auton

89. en tw eisporeuesqai mwushn eiV thn skhnhn tou marturiou lalhsai autw kai hkousen thn fwnhn kuriou lalountoV proV auton anwqen tou ilasthriou o estin epi thV kibwtou tou marturiou ana meson twn duo ceroubim kai elalei proV auton

“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina