1. agaphsate dikaiosunhn oi krinonteV thn ghn fronhsate peri tou kuriou en agaqothti kai en aplothti kardiaV zhthsate auton

2. oti eurisketai toiV mh peirazousin auton emfanizetai de toiV mh apistousin autw

3. skolioi gar logismoi cwrizousin apo qeou dokimazomenh te h dunamiV elegcei touV afronaV

4. oti eiV kakotecnon yuchn ouk eiseleusetai sofia oude katoikhsei en swmati katacrew amartiaV

5. agion gar pneuma paideiaV feuxetai dolon kai apanasthsetai apo logismwn asunetwn kai elegcqhsetai epelqoushV adikiaV

6. filanqrwpon gar pneuma sofia kai ouk aqwwsei blasfhmon apo ceilewn autou oti twn nefrwn autou martuV o qeoV kai thV kardiaV autou episkopoV alhqhV kai thV glwsshV akousthV

7. oti pneuma kuriou peplhrwken thn oikoumenhn kai to sunecon ta panta gnwsin ecei fwnhV

8. dia touto fqeggomenoV adika oudeiV mh laqh oude mh parodeush auton elegcousa h dikh

9. en gar diaboulioiV asebouV exetasiV estai logwn de autou akoh proV kurion hxei eiV elegcon anomhmatwn autou

10. oti ouV zhlwsewV akroatai ta panta kai qrouV goggusmwn ouk apokruptetai

11. fulaxasqe toinun goggusmon anwfelh kai apo katalaliaV feisasqe glwsshV oti fqegma laqraion kenon ou poreusetai stoma de katayeudomenon anairei yuchn

12. mh zhloute qanaton en planh zwhV umwn mhde epispasqe oleqron en ergoiV ceirwn umwn

13. oti o qeoV qanaton ouk epoihsen oude terpetai ep' apwleia zwntwn

14. ektisen gar eiV to einai ta panta kai swthrioi ai geneseiV tou kosmou kai ouk estin en autaiV farmakon oleqrou oute adou basileion epi ghV

15. dikaiosunh gar aqanatoV estin

16. asebeiV de taiV cersin kai toiV logoiV prosekalesanto auton filon hghsamenoi auton etakhsan kai sunqhkhn eqento proV auton oti axioi eisin thV ekeinou meridoV einai

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina