1. tote oun elaben o pilatoV ton ihsoun kai emastigwsen

2. kai oi stratiwtai plexanteV stefanon ex akanqwn epeqhkan autou th kefalh kai imation porfuroun periebalon auton

3. kai elegon caire o basileuV twn ioudaiwn kai edidoun autw rapismata

4. exhlqen oun palin exw o pilatoV kai legei autoiV ide agw umin auton exw ina gnwte oti en autw oudemian aitian euriskw

5. exhlqen oun o ihsouV exw forwn ton akanqinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autoiV ide o anqrwpoV

6. ote oun eidon auton oi arciereiV kai oi uphretai ekraugasan legonteV staurwson staurwson legei autoiV o pilatoV labete auton umeiV kai staurwsate egw gar ouc euriskw en autw aitian

7. apekriqhsan autw oi ioudaioi hmeiV nomon ecomen kai kata ton nomon hmwn ofeilei apoqanein oti eauton uion qeou epoihsen

8. ote oun hkousen o pilatoV touton ton logon mallon efobhqh

9. kai eishlqen eiV to praitwrion palin kai legei tw ihsou poqen ei su o de ihsouV apokrisin ouk edwken autw

10. legei oun autw o pilatoV emoi ou laleiV ouk oidaV oti exousian ecw staurwsai se kai exousian ecw apolusai se

11. apekriqh o ihsouV ouk eiceV exousian oudemian kat emou ei mh hn soi dedomenon anwqen dia touto o paradidouV me soi meizona amartian ecei

12. ek toutou ezhtei o pilatoV apolusai auton oi de ioudaioi ekrazon legonteV ean touton apolushV ouk ei filoV tou kaisaroV paV o basilea auton poiwn antilegei tw kaisari

13. o oun pilatoV akousaV touton ton logon hgagen exw ton ihsoun kai ekaqisen epi tou bhmatoV eiV topon legomenon liqostrwton ebraisti de gabbaqa

14. hn de paraskeuh tou pasca wra de wsei ekth kai legei toiV ioudaioiV ide o basileuV umwn

15. oi de ekraugasan aron aron staurwson auton legei autoiV o pilatoV ton basilea umwn staurwsw apekriqhsan oi arciereiV ouk ecomen basilea ei mh kaisara

16. tote oun paredwken auton autoiV ina staurwqh parelabon de ton ihsoun kai aphgagon

17. kai bastazwn ton stauron autou exhlqen eiV ton legomenon kraniou topon oV legetai ebraisti golgoqa

18. opou auton estaurwsan kai met autou allouV duo enteuqen kai enteuqen meson de ton ihsoun

19. egrayen de kai titlon o pilatoV kai eqhken epi tou staurou hn de gegrammenon ihsouV o nazwraioV o basileuV twn ioudaiwn

20. touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti egguV hn thV polewV o topoV opou estaurwqh o ihsouV kai hn gegrammenon ebraisti ellhnisti rwmaisti

21. elegon oun tw pilatw oi arciereiV twn ioudaiwn mh grafe o basileuV twn ioudaiwn all oti ekeinoV eipen basileuV eimi twn ioudaiwn

22. apekriqh o pilatoV o gegrafa gegrafa

23. oi oun stratiwtai ote estaurwsan ton ihsoun elabon ta imatia autou kai epoihsan tessara merh ekastw stratiwth meroV kai ton citwna hn de o citwn arrafoV ek twn anwqen ufantoV di olou

24. eipon oun proV allhlouV mh sciswmen auton alla lacwmen peri autou tinoV estai ina h grafh plhrwqh h legousa diemerisanto ta imatia mou eautoiV kai epi ton imatismon mou ebalon klhron oi men oun stratiwtai tauta epoihsan

25. eisthkeisan de para tw staurw tou ihsou h mhthr autou kai h adelfh thV mhtroV autou maria h tou klwpa kai maria h magdalhnh

26. ihsouV oun idwn thn mhtera kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mhtri autou gunai idou o uioV sou

27. eita legei tw maqhth idou h mhthr sou kai ap ekeinhV thV wraV elaben authn o maqhthV eiV ta idia

28. meta touto eidwV o ihsouV oti panta hdh tetelestai ina teleiwqh h grafh legei diyw

29. skeuoV oun ekeito oxouV meston oi de plhsanteV spoggon oxouV kai usswpw periqenteV proshnegkan autou tw stomati

30. ote oun elaben to oxoV o ihsouV eipen tetelestai kai klinaV thn kefalhn paredwken to pneuma

31. oi oun ioudaioi ina mh meinh epi tou staurou ta swmata en tw sabbatw epei paraskeuh hn hn gar megalh h hmera ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh kai arqwsin

32. hlqon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skelh kai tou allou tou sustaurwqentoV autw

33. epi de ton ihsoun elqonteV wV eidon auton hdh teqnhkota ou kateaxan autou ta skelh

34. all eiV twn stratiwtwn logch autou thn pleuran enuxen kai euquV exhlqen aima kai udwr

35. kai o ewrakwV memarturhken kai alhqinh autou estin h marturia kakeinoV oiden oti alhqh legei ina umeiV pisteushte

36. egeneto gar tauta ina h grafh plhrwqh ostoun ou suntribhsetai autou

37. kai palin etera grafh legei oyontai eiV on exekenthsan

38. meta de tauta hrwthsen ton pilaton o iwshf o apo arimaqaiaV wn maqhthV tou ihsou kekrummenoV de dia ton fobon twn ioudaiwn ina arh to swma tou ihsou kai epetreyen o pilatoV hlqen oun kai hren to swma tou ihsou

39. hlqen de kai nikodhmoV o elqwn proV ton ihsoun nuktoV to prwton ferwn migma smurnhV kai alohV wsei litraV ekaton

40. elabon oun to swma tou ihsou kai edhsan auto oqonioiV meta twn arwmatwn kaqwV eqoV estin toiV ioudaioiV entafiazein

41. hn de en tw topw opou estaurwqh khpoV kai en tw khpw mnhmeion kainon en w oudepw oudeiV eteqh

42. ekei oun dia thn paraskeuhn twn ioudaiwn oti egguV hn to mnhmeion eqhkan ton ihsoun

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina