1. ote de kathlqon eiV ton oikon mou kai apedoqh moi anna h gunh mou kai twbiaV o uioV mou en th penthkosth th eorth h estin agia epta ebdomadwn egenhqh ariston kalon moi kai anepesa tou fagein

2. kai eqeasamhn oya polla kai eipa tw uiw mou badison kai agage on ean eurhV twn adelfwn hmwn endeh oV memnhtai tou kuriou kai idou menw se

3. kai elqwn eipen pater eiV ek tou genouV hmwn estraggalwmenoV erriptai en th agora

4. kagw prin h geusasqai me anaphdhsaV aneilomhn auton eiV ti oikhma ewV ou edu o hlioV

5. kai epistreyaV elousamhn kai hsqion ton arton mou en luph

6. kai emnhsqhn thV profhteiaV amwV kaqwV eipen strafhsontai ai eortai umwn eiV penqoV kai pasai ai eufrosunai umwn eiV qrhnon kai eklausa

7. kai ote edu o hlioV wcomhn kai oruxaV eqaya auton

8. kai oi plhsion epegelwn legonteV ouketi fobeitai foneuqhnai peri tou pragmatoV toutou kai apedra kai idou palin qaptei touV nekrouV

9. kai en auth th nukti anelusa qayaV kai ekoimhqhn memiammenoV para ton toicon thV aulhV kai to proswpon mou akalupton hn

10. kai ouk hdein oti strouqia en tw toicw estin kai twn ofqalmwn mou anewgotwn afwdeusan ta strouqia qermon eiV touV ofqalmouV mou kai egenhqh leukwmata eiV touV ofqalmouV mou kai eporeuqhn proV iatrouV kai ouk wfelhsan me aciacaroV de etrefen me ewV ou eporeuqh eiV thn elumaida

11. kai h gunh mou anna hriqeueto en toiV gunaikeioiV

12. kai apestelle toiV kurioiV kai apedwkan auth kai autoi ton misqon prosdonteV kai erifon

13. ote de hlqen proV me hrxato krazein kai eipa auth poqen to erifion mh kleyimaion estin apodoV auto toiV kurioiV ou gar qemiton estin fagein kleyimaion

14. h de eipen dwron dedotai moi epi tw misqw kai ouk episteuon auth kai elegon apodidonai auto toiV kurioiV kai hruqriwn proV authn h de apokriqeisa eipen moi pou eisin ai elehmosunai sou kai ai dikaiosunai sou idou gnwsta panta meta sou

“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina