1. Odmah izjutra glavari sveæenièki zajedno sa starješinama i pismoznancima - cijelo Vijeæe - uprilièili su vijeæanje pa Isusa svezali, odveli i predali Pilatu.

2. I upita ga Pilat: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš."

3. I glavari ga sveæenièki teško optuživahu.

4. Pilat ga opet upita: "Ništa ne odgovaraš? Gle, koliko te optužuju."

5. A Isus ništa više ne odgovori te se Pilat èudio.

6. O Blagdanu bi im pustio uznika koga bi zaiskali.

7. A zajedno s pobunjenicima koji u pobuni poèiniše umorstvo bijaše u okove baèen èovjek zvani Baraba.

8. I uziðe svjetina te poèe od Pilata iskati ono što im obièavaše èiniti.

9. A on im odgovori: "Hoæete li da vam pustim kralja židovskoga?"

10. Znao je doista da ga glavari sveæenièki bijahu predali iz zavisti.

11. Ali glavari sveæenièki podjare svjetinu da traži neka im radije pusti Barabu.

12. Pilat ih opet upita: "Što dakle da uèinim s ovim kojega zovete kraljem židovskim?"

13. A oni opet povikaše: "Raspni ga!"

14. Reèe im Pilat: "Ta što je zla uèinio?" Povikaše još jaèe: "Raspni ga!"

15. Hoteæi ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbièeva i preda da se razapne.

16. Vojnici ga odvedu u unutarnjost dvora, to jest u pretorij, pa sazovu cijelu èetu

17. i zaogrnu ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave mu na glavu

18. te ga stanu pozdravljati: "Zdravo, kralju židovski!"

19. I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu se prigibajuæi koljena.

20. A pošto ga izrugaše, svukoše mu grimiz i obukoše mu njegove haljine. I izvedu ga da ga razapnu.

21. I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ.

22. I dovuku ga na mjesto Golgotu, što znaèi Lubanjsko mjesto.

23. I nuðahu mu piti namirisana vina, ali on ne uze.

24. Kad ga razapeše, razdijele meðu se haljine njegove bacivši za njih kocku - što æe tko uzeti.

25. A bijaše treæa ura kad ga razapeše.

26. Bijaše napisan i natpis o njegovoj krivici: "Kralj židovski."

27. A zajedno s njime razapnu i dva razbojnika, jednoga njemu zdesna, drugoga slijeva.

28. #

29. Prolaznici su ga pogrðivali mašuæi glavama: "Ej, ti, koji razvaljuješ Hram i sagradiš ga za tri dana,

30. spasi sam sebe, siði s križa!"

31. Slièno i glavari sveæenièki s pismoznancima rugajuæi se govorahu jedni drugima: "Druge je spasio, sebe ne može spasiti!

32. Krist, kralj Izraelov! Neka sad siðe s križa da vidimo i povjerujemo!" Vrijeðahu ga i oni koji bijahu s njim raspeti.

33. A o šestoj uri tama nasta po svoj zemlji - sve do ure devete.

34. O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eloi, Eloi lama sabahtani?" To znaèi: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"

35. Neki od nazoènih èuvši to govorahu: "Gle, Iliju zove."

36. A jedan otrèa, natopi spužvu octom, natakne na trsku i pruži mu piti govoreæi: "Pustite da vidimo hoæe li doæi Ilija da ga skine."

37. A Isus zavapi jakim glasom i izdahnu.

38. I zavjesa se hramska razdrije nadvoje, odozgor dodolje.

39. A kad satnik koji stajaše njemu nasuprot vidje da tako izdahnu, reèe: "Zaista, ovaj èovjek bijaše Sin Božji!"

40. Izdaleka promatrahu i neke žene: meðu njima Marija Magdalena i Marija, majka Jakova Mlaðega i Josipa, i Saloma -

41. te su ga pratile kad bijaše u Galileji i posluživale mu - i mnoge druge koje uziðoše s njim u Jeruzalem.

42. A uveèer, buduæi da je bila Priprava, to jest predveèerje subote,

43. doðe Josip iz Arimateje, ugledan vijeænik, koji takoðer isèekivaše kraljevstvo Božje: odvaži se, uðe k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.

44. Pilat se zaèudi da je veæ umro pa dozva satnika i upita ga je li odavna umro.

45. Kad sazna od satnika, darova Josipu tijelo.

46. Josip kupi platno, skine tijelo i zavije ga u platno te položi u grob, koji bijaše izduben iz stijene. I dokotrlja kamen na grobna vrata.

47. A Marija Magdalena i Marija Josipova promatrahu kamo ga polažu.

“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina