1. Isus im ponovno prozbori u prispodobama:

2. "Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu.

3. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doæi.

4. Opet posla druge sluge govoreæi: 'Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Doðite na svadbu!'"

5. "Ali oni ne mareæi odoše - jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom.

6. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju.

7. Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali."

8. "Tada kaže slugama: 'Svadba je, evo, pripravljena ali uzvanici ne bijahu dostojni.

9. Poðite stoga na raskršæa i koga god naðete, pozovite na svadbu!'"

10. "Sluge iziðoše na putove i sabraše sve koje naðoše - i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju.

11. Kad kralj uðe pogledati goste, spazi ondje èovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho.

12. Kaže mu: 'Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?' A on zanijemi.

13. Tada kralj reèe poslužiteljima: 'Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje æe biti plaè i škrgut zubi.'

14. Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih."

15. Tada farizeji odoše i održaše vijeæe kako da Isusa uhvate u rijeèi.

16. Pošalju k njemu svoje uèenike s herodovcima da ga upitaju: "Uèitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem uèiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran.

17. Reci nam, dakle, što ti se èini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?"

18. Znajuæi njihovu opakost, reèe Isus: "Zašto me iskušavate, licemjeri?

19. Pokažite mi porezni novac!" Pružiše mu denar.

20. On ih upita: "Èija je ovo slika i natpis?"

21. Odgovore: "Carev." Kaže im: "Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje."

22. Èuvši to, zadive se pa ga ostave i odu.

23. Toga dana pristupiše k njemu saduceji, koji vele da nema uskrsnuæa, i upitaše ga:

24. "Uèitelju, Mojsije reèe: Umre li tko bez djece, neka se njegov brat oženi njegovom ženom te podigne porod bratu svomu.

25. Bijaše tako u nas sedmero braæe. Prvi se oženi i umrije bez poroda ostavivši ženu svom bratu.

26. Tako i drugi i treæi, sve do sedmoga.

27. A nakon svih umrije i žena.

28. Kojemu æe dakle od te sedmorice biti žena o uskrsnuæu? Jer sva su je sedmorica imala."

29. Odgovori im Isus: "U zabludi ste jer ne razumijete Pisama ni sile Božje.

30. Ta u uskrsnuæu niti se žene niti udavaju, nego su kao anðeli na nebu.

31. A što se tièe uskrsnuæa mrtvih, zar niste èitali što vam reèe Bog:

32. Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih!"

33. Èuvši to, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom.

34. A kad su farizeji èuli kako ušutka saduceje, okupiše se,

35. a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita:

36. "Uèitelju, koja ja zapovijed najveæa u Zakonu?"

37. A on mu reèe: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim.

38. To je najveæa i prva zapovijed.

39. Druga, ovoj slièna: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.

40. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."

41. Kad se farizeji skupiše, upita ih Isus:

42. "Što mislite o Kristu? Èiji je on sin?" Kažu mu: "Davidov."

43. A on æe njima: "Kako ga onda David u Duhu naziva Gospodinom, kad veli:

44. Reèe Gospod Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?'

45. Ako ga dakle David naziva Gospodinom, kako mu je sin?"

46. I nitko mu nije mogao odgovoriti ni rijeèi, niti se od toga dana tko usudio upitati ga bilo što.

“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina