13. Tako Mojsije podigne svoj štap povrh egipatske zemlje, a Jahve navrati istoèni vjetar po zemlji; puhao je toga cijelog dana i cijele noæi. A kad je jutro svanulo, vjetar nanio skakavce.

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina