1. Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrovih drva, zidara i tesara da mu grade dvor.

2. Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda.

3. David je uzeo još žena u Jeruzalemu i imao još sinova i kæeri.

4. Evo imena djece koja mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon,

5. Jibhar, Elišua, Elpalet,

6. Nogah, Nefeg, Jafija,

7. Elišama, Beeljada i Elifelet.

8. Kad su Filistejci èuli da su Davida pomazali za kralja nad svim Izraelom, iziðoše svi da se doèepaju Davida. David, èuvši to, iziðe pred njih.

9. Filistejci doðoše i raširiše se po Refaimskoj dolini.

10. Tada David upita Boga: "Mogu li napasti Filistejce? Hoæeš li ih predati meni u ruke?" Jahve mu odgovori: "Napadni, jer æu ih predati tebi u ruke!"

11. Tada krenuše u Baal Perasim i David ih ondje pobi. David reèe: "Bog je prodro meðu moje neprijatelje mojom rukom, kao što voda prodire." Stoga se ono mjesto prozvalo Baal Perasim.

12. Ostavili su ondje svoje bogove; a David zapovjedi da ih spale.

13. Opet se Filistejci raširiše po onoj dolini.

14. David opet upita Boga, a Bog mu odgovori: "Ne idi za njima nego ih opkoli i navali na njih s protivne strane Bekaima.

15. Pa kad zaèuješ topot koraka po bekaimskim vrhovima, onda izaði u boj, jer æe tada iæi Bog pred tobom da pobije filistejsku vojsku."

16. David uèini kako mu je zapovjedio Bog; i pobili su filistejsku vojsku od Gibeona do Gezera.

17. Davidovo se ime proèulo po svim zemljama, a Jahve uli strah od njega svim narodima.

“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina