1. Aronovi su sinovi imali svoje redove. Sinovi Aronovi bili su: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

2. Ali su Nadab i Abihu umrli prije oca i nisu imali djece; zato su sveæenièku službu vršili Eleazar i Itamar.

3. David je razdijelio na redove njih i Sadoka, od Eleazarovih sinova, i Ahimeleka, od Itamarovih sinova, po njihovu redu u njihovoj službi.

4. Ali se u Eleazarovih sinova našlo više muških poglavara nego u Itamarovih sinova, pa kad ih podijeliše, od Eleazarovih je sinova bilo šesnaest porodiènih poglavara, a od Itamarovih sinova samo osam porodiènih poglavara.

5. Zato su ih razdijelili ždrebovima, jedne i druge, jer su posveæeni knezovi i Božji knezovi bili i od Eleazarovih sinova i od Itamarovih sinova.

6. Popisao ih je Netanelov sin Šemaja, pisar od Levijeva plemena, pred kraljem, knezovima, sveæenikom Sadokom, Ebjatarovim sinom Ahimelekom, pred poglavarima porodica meðu sveæenicima i levitima, uzevši po jednu porodicu za Eleazara, a po jednu opet za Itamara.

7. Prvi je ždrijeb pao na Jojariba, drugi na Jedaju,

8. treæi na Harima, èetvrti na Seorima,

9. peti na Malkiju, šesti na Mijamina,

10. sedmi na Hakosa, osmi na Abiju,

11. deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju,

12. jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima,

13. trinaesti na Hupu, èetrnaesti na Ješebaba,

14. petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera,

15. sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa,

16. devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela,

17. dvadeset i prvi na Jakina, dvadeset i drugi na Gamula,

18. dvadeset i treæi na Delaju, dvadeset i èetvrti na Maazju.

19. To je njihov red u službi kojim treba da idu u Jahvin Dom, po svom pravilu, primljenu od oca im Arona, kako mu je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov.

20. Od ostalih Levijevih sinova bio je od Amramovih sinova Šubael; od Šubaelovih sinova Jehdeja;

21. od Rehabje, od Rehabjinih sinova poglavar Jišija;

22. od Jisharovaca Šelomot; od Šelomotovih sinova Jahat.

23. Od Jerijinih sinova: drugi Amarja, treæi Jahaziel, èetvrti Jekaman.

24. Od sinova Uzielovih Mika; od Mikinih sinova Šamir;

25. Mikin brat Jišija; od Jišijinih sinova Zaharija;

26. Merarijevi sinovi: Mahli i Muši; sinovi Jaazije, njegova sina.

27. Merarijevi sinovi po Jaaziji, njegovu sinu: Šoham, Zakur i Ibri;

28. po Mahliju Eleazar, koji nije imao djece;

29. po Kišu, Kišovi sinovi, Jerahmeel.

30. Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot. To su bili levitski sinovi po svojim porodicama.

31. I oni su bacali ždrebove kao njihovi roðaci, Aronovi sinovi, pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelekom i porodiènim poglavarima meðu sveæenicima i levitima, i to jednako glavar obitelji kao i njegov najmlaði brat.

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina