1. Svi su Izraelci bili upisani u plemenskim rodovnicima, a zapisani su i u Knjizi izraelskih kraljeva. A Judejci su zbog nevjere bili odvedeni u sužanjstvo u Babilon.

2. Prvi su stanovnici na svojem posjedu i u svojim gradovima bili Izraelci, sveæenici, leviti i netinci.

3. U Jeruzalemu su živjeli ljudi od Judinih sinova, od Benjaminovih sinova, od Efrajimovih i Manašeovih sinova, i to:

4. Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Banija, od sinova Judina sina Peresa.

5. Od Šilonaca: Asaja, prvenac, sa svojim sinovima.

6. Od Zarehovih sinova: Jeuel i njegova braæa, šest stotina i devedeset.

7. Od Benjaminovih sinova Salu, sin Mešulama, sina Hodavje, Hasenuina sina;

8. Ibneja, Jerohamov sin, i Ela, sin Uzije, Mokrijeva sina, i Mešulam, sin Šefatje, sina Reuela, Ibnijina sina.

9. Imali su po svojim rodovima devet stotina pedeset i šestero braæe. Svi su oni bili glavari, svaki svoga roda.

10. Od sveæenika: Jedaja, Jojarib i Jakin,

11. Azarja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, Ahitubova sina, predstojnik Doma Božjeg.

12. Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, Malkijina sina, Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, Imerova sina.

13. Njihove braæe, glava obitelji, boraca što su obavljali službu u Domu Božjem, bilo je tisuæu sedam stotina i šezdeset.

14. Od levita Šemaja, sin Hašuba, sin Azrikama, Hašabjina sina, izmeðu Merarijevih sinova;

15. Bakbakar, Hereš, Galal i Matanija, sin Mike, sina Zikrija, Asafova sina;

16. Obadja, sin Šemaje, sina Galala, Jedutunova sina, i Berekja, sin Ase, Elkanina sina, koji je živio u Netofatskim selima.

17. Vratari: Šalum, Akub, Talmon i Ahiman, i njihova braæa; Šalum je bio poglavar,

18. i dosad je bio na kraljevskim vratima prema istoku. Oni su bili vratari po èetama levita.

19. Šalum, sin Korea, sina Abjasafa, Korahova sina, sa svojom braæom Korahovcima iz njihove obitelji, bili su odgovorni za bogoslužje; oni su èuvali pragove Šatora, dok su njihovi oci èuvali ulaz u Jahvin tabor.

20. Eleazarov sin Pinhas bio je predstojnik nad njima nekada (Jahve bio s njim!).

21. Mešelemjin sin Zaharija bio je vratar na vratima Šatora sastanka.

22. Svih izabranih vratara pragova bilo je dvjesta i dvanaest. Bili su upisani u rodovnike u svojim selima. Postavili su ih u službu David i vidjelac Samuel zbog njihove vjernosti.

23. Oni i njihovi sinovi èuvali su stražu na vratima Doma Jahvina, Doma Šatora.

24. Vratari su stajali na èetiri strane: na istoku, na zapadu, na sjeveru i na jugu.

25. Njihova braæa po selima dolazila su od vremena do vremena da im se pridruže po sedam dana.

26. Samo su èetiri vratarska predstojnika bila neprestano u službi. Bili su leviti, postavljeni nad sobama i nad riznicama Božjega Doma.

27. Noæivali su oko Božjega Doma jer im je bila dužnost da stražare i da otkljuèavaju svako jutro.

28. Neki su od njih bili odgovorni za bogoslužno posuðe. Prebrojavali su ga kad bi ga unosili i kad bi ga iznosili.

29. Neki su se od njih brinuli za pokuæstvo, sve posveæene stvari, fino brašno, vino, ulje, tamjan i miomirise;

30. a neki od sveæenièkih sinova miješali su pomast od miomirisa.

31. Matitja, jedan od levita, prvenac Šaluma Korahovca, brinuo se za stvari koje se peku na tavi.

32. Neki od Kehatovaca, njihove braæe, bili su odgovorni za kruhove što se postavljaju svake subote.

33. Oni su bili i pjevaèi, glavari levitskih obitelji. Kad su bili slobodni, živjeli su u hramskih sobama, jer su dan i noæ bili na dužnosti.

34. To su bili glavari levitskih obitelji prema svom srodstvu. Ti su poglavari živjeli u Jeruzalemu.

35. U Gibeonu su živjeli: Gibeonov otac Jeiel, èijoj je ženi bilo ime Maaka.

36. Sin mu je prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab,

37. Gedor, Ahjo, Zaharija i Miklot.

38. Miklot rodi Šimeama. I oni su živjeli u Jeruzalemu, naprama svojoj braæi.

39. Ner rodi Kiša; a Kiš rodi Šaula; Šaul rodi Jonatana, Malki-Šuu, Abinadaba i Ešbaala.

40. Jonatanov je sin bio Merib Baal. Merib Baal rodi Miku.

41. Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tahrea i Ahaz.

42. Ahaz rodi Jaru; Jara rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu.

43. Mosa rodi Binu; njegov je sin bio Rafaja, njegov sin Elasa, njegov sin Asel.

44. Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; to su Aselovi sinovi.

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina