pronađen 497 Rezultati za: Dobro

 • "Sluga tvoj, otac naš, dobro je i još je dobra zdravlja", odgovore i duboko se naklone iskazujuæi poštovanje. (Knjiga Postanka 43, 28)

 • Tek što su izišli iz grada - nisu bili odmakli daleko - kad Josip reèe upravitelju svoga kuæanstva: "Na noge! Poði za onim ljudima! Kad ih stigneš, kaži im: 'Zašto uzvraæate zlo za dobro? (Knjiga Postanka 44, 4)

 • Osim toga, iako ste vi namjeravali da meni naudite, Bog je bio ono okrenuo na dobro: da uèini što se danas zbiva - da spasi život velikom narodu. (Knjiga Postanka 50, 20)

 • "Kad u porodu pomažete Hebrejkama, dobro pogledajte oba kamena sjedala: ako je muško dijete, ubijte ga; ako je žensko, neka živi. (Knjiga Izlaska 1, 16)

 • Bog je to babicama za dobro primio. Narod se množio i silno porastao. (Knjiga Izlaska 1, 20)

 • Dobro æu raspoložiti Egipæane prema ovome narodu, pa kad poðete, neæete poæi praznih ruku. (Knjiga Izlaska 3, 21)

 • "Dobro si kazao!" - uzvrati Mojsije. "Lica tvoga više neæu vidjeti!" (Knjiga Izlaska 10, 29)

 • "Nije dobro kako radiš", odgovori Mojsiju tast. (Knjiga Izlaska 18, 17)

 • Dobro vidim", reèe dalje Jahve Mojsiju, "da je ovaj narod tvrde šije. (Knjiga Izlaska 32, 9)

 • "Neka se moj gospodar srdžbom ne raspaljuje", odgovori Aron. "Sam dobro znaš kako je ovaj narod na zlo sklon. (Knjiga Izlaska 32, 22)

 • "Dobro", odgovori, "sklapam Savez. Pred cijelim tvojim pukom èinit æu èudesa kakva se nisu dogaðala ni u kojoj zemlji, ni u kojem narodu. Sav narod koji te okružuje vidjet æe što može Jahve, jer ono što æu s tobom uèiniti bit æe strašno. (Knjiga Izlaska 34, 10)

 • nadalje, kad tko nepromišljeno izusti zakletvu na dobro ili zlo - na što se veæ èovjek nepromišljeno zaklinje - i toga ne bude svjestan, onda, kad dozna, biva odgovoran; (Levitski zakonik 5, 4)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina