pronađen 171 Rezultati za: Aggelov

 • euren de authn aggeloV kuriou epi thV phghV tou udatoV en th erhmw epi thV phghV en th odw sour (Gênesis 16, 7)

 • kai eipen auth o aggeloV kuriou agar paidiskh saraV poqen erch kai pou poreuh kai eipen apo proswpou saraV thV kuriaV mou egw apodidraskw (Gênesis 16, 8)

 • eipen de auth o aggeloV kuriou apostrafhti proV thn kurian sou kai tapeinwqhti upo taV ceiraV authV (Gênesis 16, 9)

 • kai eipen auth o aggeloV kuriou plhqunwn plhqunw to sperma sou kai ouk ariqmhqhsetai apo tou plhqouV (Gênesis 16, 10)

 • kai eipen auth o aggeloV kuriou idou su en gastri eceiV kai texh uion kai kaleseiV to onoma autou ismahl oti ephkousen kurioV th tapeinwsei sou (Gênesis 16, 11)

 • eishkousen de o qeoV thV fwnhV tou paidiou ek tou topou ou hn kai ekalesen aggeloV tou qeou thn agar ek tou ouranou kai eipen auth ti estin agar mh fobou epakhkoen gar o qeoV thV fwnhV tou paidiou sou ek tou topou ou estin (Gênesis 21, 17)

 • kai ekalesen auton aggeloV kuriou ek tou ouranou kai eipen autw abraam abraam o de eipen idou egw (Gênesis 22, 11)

 • kai ekalesen aggeloV kuriou ton abraam deuteron ek tou ouranou (Gênesis 22, 15)

 • kai eipen moi o aggeloV tou qeou kaq' upnon iakwb egw de eipa ti estin (Gênesis 31, 11)

 • o aggeloV o ruomenoV me ek pantwn twn kakwn euloghsai ta paidia tauta kai epiklhqhsetai en autoiV to onoma mou kai to onoma twn paterwn mou abraam kai isaak kai plhqunqeihsan eiV plhqoV polu epi thV ghV (Gênesis 48, 16)

 • wfqh de autw aggeloV kuriou en flogi puroV ek tou batou kai ora oti o batoV kaietai puri o de batoV ou katekaieto (Êxodo 3, 2)

 • egeneto de en th odw en tw katalumati sunhnthsen autw aggeloV kuriou kai ezhtei auton apokteinai (Êxodo 4, 24)


“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina