pronađen 2030 Rezultati za: Autouv

 • kai eqeto autouV en fulakh hmeraV treiV (Gênesis 42, 17)

 • apostrafeiV de ap' autwn eklausen iwshf kai palin proshlqen proV autouV kai eipen autoiV kai elaben ton sumewn ap' autwn kai edhsen auton enantion autwn (Gênesis 42, 24)

 • egeneto de en tw katakenoun autouV touV sakkouV autwn kai hn ekastou o desmoV tou arguriou en tw sakkw autwn kai eidon touV desmouV tou arguriou autwn autoi kai o pathr autwn kai efobhqhsan (Gênesis 42, 35)

 • eiden de iwshf autouV kai ton beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen tw epi thV oikiaV autou eisagage touV anqrwpouV eiV thn oikian kai sfaxon qumata kai etoimason met' emou gar fagontai oi anqrwpoi artouV thn meshmbrian (Gênesis 43, 16)

 • eipen de autoiV ilewV umin mh fobeisqe o qeoV umwn kai o qeoV twn paterwn umwn edwken umin qhsaurouV en toiV marsippoiV umwn to de argurion umwn eudokimoun apecw kai exhgagen proV autouV ton sumewn (Gênesis 43, 23)

 • hrwthsen de autouV pwV ecete kai eipen autoiV ei ugiainei o pathr umwn o presbuteroV on eipate eti zh (Gênesis 43, 27)

 • hran de meridaV par' autou proV autouV emegalunqh de h meriV beniamin para taV meridaV pantwn pentaplasiwV proV taV ekeinwn epion de kai emequsqhsan met' autou (Gênesis 43, 34)

 • exelqontwn de autwn thn polin ouk apescon makran kai iwshf eipen tw epi thV oikiaV autou anastaV epidiwxon opisw twn anqrwpwn kai katalhmyh autouV kai ereiV autoiV ti oti antapedwkate ponhra anti kalwn (Gênesis 44, 4)

 • eurwn de autouV eipen autoiV kata ta rhmata tauta (Gênesis 44, 6)

 • apo de twn adelfwn autou parelaben pente andraV kai esthsen autouV enantion faraw (Gênesis 47, 2)

 • eipen de faraw tw iwsfh katoikeitwsan en gh gesem ei de episth oti eisin en autoiV andreV dunatoi katasthson autouV arcontaV twn emwn kthnwn hlqon de eiV aigupton proV iwshf iakwb kai oi uioi autou kai hkousen faraw basileuV aiguptou kai eipen faraw proV iwshf legwn o pathr sou kai oi adelfoi sou hkasi proV se (Gênesis 47, 5)

 • hgagon de ta kthnh proV iwshf kai edwken autoiV iwshf artouV anti twn ippwn kai anti twn probatwn kai anti twn bown kai anti twn onwn kai exeqreyen autouV en artoiV anti pantwn twn kthnwn autwn en tw eniautw ekeinw (Gênesis 47, 17)


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina