pronađen 2532 Rezultati za: Autw

 • apokriqeiV de isaak o pathr autou eipen autw idou apo thV piothtoV thV ghV estai h katoikhsiV sou kai apo thV drosou tou ouranou anwqen (Gênesis 27, 39)

 • aphggelh de rebekka ta rhmata hsau tou uiou authV tou presbuterou kai pemyasa ekalesen iakwb ton uion authV ton newteron kai eipen autw idou hsau o adelfoV sou apeilei soi tou apokteinai se (Gênesis 27, 42)

 • kai thn orghn tou adelfou sou apo sou kai epilaqhtai a pepoihkaV autw kai aposteilasa metapemyomai se ekeiqen mhpote ateknwqw apo twn duo umwn en hmera mia (Gênesis 27, 45)

 • proskalesamenoV de isaak ton iakwb euloghsen auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika ek twn qugaterwn canaan (Gênesis 28, 1)

 • eiden de hsau oti euloghsen isaak ton iakwb kai apwceto eiV thn mesopotamian suriaV labein eautw ekeiqen gunaika en tw eulogein auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika apo twn qugaterwn canaan (Gênesis 28, 6)

 • egeneto de wV hkousen laban to onoma iakwb tou uiou thV adelfhV autou edramen eiV sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai eishgagen auton eiV ton oikon autou kai dihghsato tw laban pantaV touV logouV toutouV (Gênesis 29, 13)

 • kai eipen autw laban ek twn ostwn mou kai ek thV sarkoV mou ei su kai hn met' autou mhna hmerwn (Gênesis 29, 14)

 • eipen de autw laban beltion dounai me authn soi h dounai me authn andri eterw oikhson met' emou (Gênesis 29, 19)

 • epoihsen de iakwb outwV kai aneplhrwsen ta ebdoma tauthV kai edwken autw laban rachl thn qugatera autou autw gunaika (Gênesis 29, 28)

 • kai eishlqen proV rachl hgaphsen de rachl mallon h leian kai edouleusen autw epta eth etera (Gênesis 29, 30)

 • kai sunelaben eti kai eteken uion kai eipen en tw nun kairw proV emou estai o anhr mou etekon gar autw treiV uiouV dia touto ekalesen to onoma autou leui (Gênesis 29, 34)

 • kai edwken autw ballan thn paidiskhn authV autw gunaika eishlqen de proV authn iakwb (Gênesis 30, 4)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina