pronađen 103 Rezultati za: Eteken

 • kai h pallakh autou h onoma rehma eteken kai auth ton tabek kai ton gaam kai ton tocoV kai ton mwca (Gênesis 22, 24)

 • kai eipen autw qugathr baqouhl eimi egw tou melcaV on eteken tw nacwr (Gênesis 24, 24)

 • kai eteken sarra h gunh tou kuriou mou uion ena tw kuriw mou meta to ghrasai auton kai edwken autw osa hn autw (Gênesis 24, 36)

 • kai hrwthsa authn kai eipa tinoV ei qugathr h de efh qugathr baqouhl eimi tou uiou nacwr on eteken autw melca kai perieqhka auth ta enwtia kai ta yelia peri taV ceiraV authV (Gênesis 24, 47)

 • eteken de autw ton zemran kai ton iexan kai ton madan kai ton madiam kai ton iesbok kai ton swue (Gênesis 25, 2)

 • autai de ai geneseiV ismahl tou uiou abraam on eteken agar h paidiskh sarraV tw abraam (Gênesis 25, 12)

 • kai meta touto exhlqen o adelfoV autou kai h ceir autou epeilhmmenh thV pternhV hsau kai ekalesen to onoma autou iakwb isaak de hn etwn exhkonta ote eteken autouV rebekka (Gênesis 25, 26)

 • kai sunelaben leia kai eteken uion tw iakwb ekalesen de to onoma autou roubhn legousa dioti eiden mou kurioV thn tapeinwsin nun me agaphsei o anhr mou (Gênesis 29, 32)

 • kai sunelaben palin leia kai eteken uion deuteron tw iakwb kai eipen oti hkousen kurioV oti misoumai kai prosedwken moi kai touton ekalesen de to onoma autou sumewn (Gênesis 29, 33)

 • kai sunelaben eti kai eteken uion kai eipen en tw nun kairw proV emou estai o anhr mou etekon gar autw treiV uiouV dia touto ekalesen to onoma autou leui (Gênesis 29, 34)

 • kai sullabousa eti eteken uion kai eipen nun eti touto exomologhsomai kuriw dia touto ekalesen to onoma autou iouda kai esth tou tiktein (Gênesis 29, 35)

 • kai sunelaben balla h paidiskh rachl kai eteken tw iakwb uion (Gênesis 30, 5)


“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina