pronađen 865 Rezultati za: Eti

 • kai exaneteilen o qeoV eti ek thV ghV pan xulon wraion eiV orasin kai kalon eiV brwsin kai to xulon thV zwhV en mesw tw paradeisw kai to xulon tou eidenai gnwston kalou kai ponhrou (Gênesis 2, 9)

 • kai eplasen o qeoV eti ek thV ghV panta ta qhria tou agrou kai panta ta peteina tou ouranou kai hgagen auta proV ton adam idein ti kalesei auta kai pan o ean ekalesen auto adam yuchn zwsan touto onoma autou (Gênesis 2, 19)

 • eti gar hmerwn epta egw epagw ueton epi thn ghn tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV kai exaleiyw pasan thn exanastasin hn epoihsa apo proswpou thV ghV (Gênesis 7, 4)

 • kai episcwn eti hmeraV epta eteraV palin exapesteilen thn peristeran ek thV kibwtou (Gênesis 8, 10)

 • kai episcwn eti hmeraV epta eteraV palin exapesteilen thn peristeran kai ou proseqeto tou epistreyai proV auton eti (Gênesis 8, 12)

 • kai wsfranqh kurioV o qeoV osmhn euwdiaV kai eipen kurioV o qeoV dianohqeiV ou prosqhsw eti tou katarasasqai thn ghn dia ta erga twn anqrwpwn oti egkeitai h dianoia tou anqrwpou epimelwV epi ta ponhra ek neothtoV ou prosqhsw oun eti pataxai pasan sarka zwsan kaqwV epoihsa (Gênesis 8, 21)

 • kai sthsw thn diaqhkhn mou proV umaV kai ouk apoqaneitai pasa sarx eti apo tou udatoV tou kataklusmou kai ouk estai eti kataklusmoV udatoV tou katafqeirai pasan thn ghn (Gênesis 9, 11)

 • kai mnhsqhsomai thV diaqhkhV mou h estin ana meson emou kai umwn kai ana meson pashV yuchV zwshV en pash sarki kai ouk estai eti to udwr eiV kataklusmon wste exaleiyai pasan sarka (Gênesis 9, 15)

 • kai mesraim egennhsen touV loudiim kai touV enemetiim kai touV labiim kai touV nefqaliim (Gênesis 10, 13)

 • eipen de autw labe moi damalin trietizousan kai aiga trietizousan kai krion trietizonta kai trugona kai peristeran (Gênesis 15, 9)

 • sara de h gunh abram ouk etikten autw hn de auth paidiskh aiguptia h onoma agar (Gênesis 16, 1)

 • kai ou klhqhsetai eti to onoma sou abram all' estai to onoma sou abraam oti patera pollwn eqnwn teqeika se (Gênesis 17, 5)


“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina