pronađen 108 Rezultati za: Qusiav

 • kai wfqh o qeoV tw salwmwn thn nukta kai eipen autw hkousa thV proseuchV sou kai exelexamhn en tw topw toutw emautw eiV oikon qusiaV (II Crônicas 7, 12)

 • kai apekriqh ezekiaV kai eipen nun eplhrwsate taV ceiraV umwn kuriw prosagagete kai ferete qusiaV kai ainesewV eiV oikon kuriou kai anhnegken h ekklhsia qusiaV kai ainesewV eiV oikon kuriou kai paV proqumoV th kardia olokautwseiV (II Crônicas 29, 31)

 • kai elalhsen ezekiaV epi pasan kardian twn leuitwn kai twn suniontwn sunesin agaqhn tw kuriw kai sunetelesan thn eorthn twn azumwn epta hmeraV quonteV qusiaV swthriou kai exomologoumenoi tw kuriw qew twn paterwn autwn (II Crônicas 30, 22)

 • qusate to pasca kai taV qusiaV etoimasate toiV adelfoiV umwn kai poihsate to pasca kata to prostagma tou kuriou to doqen tw mwush (Esdras 1, 6)

 • kai wpthsan to pasca puri wV kaqhkei kai taV qusiaV hyhsan en toiV calkeioiV kai lebhsin met' euwdiaV kai aphnegkan pasi toiV ek tou laou (Esdras 1, 13)

 • kai sunetelesqh ta thV qusiaV tou kuriou en ekeinh th hmera acqhnai to pasca kai prosenecqhnai taV qusiaV epi to tou kuriou qusiasthrion kata thn epitaghn tou basilewV iwsiou (Esdras 1, 16)

 • kai episunhcqhsan autoiV ek twn allwn eqnwn thV ghV kai katwrqwsan to qusiasthrion epi tou topou autou oti en ecqra hsan autoiV kai katiscusan autouV panta ta eqnh ta epi thV ghV kai aneferon qusiaV kata ton kairon kai olokautwmata tw kuriw to prwinon kai to deilinon (Esdras 5, 49)

 • kai hgagosan thn thV skhnophgiaV eorthn wV epitetaktai en tw nomw kai qusiaV kaq' hmeran wV proshkon hn (Esdras 5, 50)

 • kai meta tauta prosforaV endelecismou kai qusiaV sabbatwn kai noumhniwn kai eortwn paswn hgiasmenwn (Esdras 5, 51)

 • kai osoi euxanto euchn tw qew apo thV noumhniaV tou ebdomou mhnoV hrxanto prosferein qusiaV tw qew kai o naoV tou qeou oupw wkodomhto (Esdras 5, 52)

 • kai apo thV forologiaV koilhV suriaV kai foinikhV epimelwV suntaxin didosqai toutoiV toiV anqrwpoiV eiV qusiaV tw kuriw zorobabel eparcw eiV taurouV kai kriouV kai arnaV (Esdras 6, 28)

 • wste prosenegkein qusiaV epi to qusiasthrion tou kuriou autwn to en ierousalhm (Esdras 8, 15)


“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina