pronađen 68 Rezultati za: Skotov

 • h de gh hn aoratoV kai akataskeuastoV kai skotoV epanw thV abussou kai pneuma qeou epefereto epanw tou udatoV (Gênesis 1, 2)

 • kai ekalesen o qeoV to fwV hmeran kai to skotoV ekalesen nukta kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera mia (Gênesis 1, 5)

 • eipen de kurioV proV mwushn ekteinon thn ceira sou eiV ton ouranon kai genhqhtw skotoV epi ghn aiguptou yhlafhton skotoV (Êxodo 10, 21)

 • exeteinen de mwushV thn ceira eiV ton ouranon kai egeneto skotoV gnofoV quella epi pasan ghn aiguptou treiV hmeraV (Êxodo 10, 22)

 • kai eishlqen ana meson thV parembolhV twn aiguptiwn kai ana meson thV parembolhV israhl kai esth kai egeneto skotoV kai gnofoV kai dihlqen h nux kai ou sunemixan allhloiV olhn thn nukta (Êxodo 14, 20)

 • kai proshlqete kai esthte upo to oroV kai to oroV ekaieto puri ewV tou ouranou skotoV gnofoV quella fwnh megalh (Deuteronômio 4, 11)

 • ta rhmata tauta elalhsen kurioV proV pasan sunagwghn umwn en tw orei ek mesou tou puroV skotoV gnofoV quella fwnh megalh kai ou proseqhken kai egrayen auta epi duo plakaV liqinaV kai edwken moi (Deuteronômio 5, 22)

 • kai eipen proV me sthqi dh epanw mou kai qanatwson me oti katescen me skotoV deinon oti pasa h yuch mou en emoi (II Samuel 1, 9)

 • kai eqeto skotoV apokrufhn autou kuklw autou h skhnh autou skotoV udatwn epacunen en nefelaiV aeroV (II Samuel 22, 12)

 • oti su o lucnoV mou kurie kai kurioV eklamyei moi to skotoV mou (II Samuel 22, 29)

 • dioti elehmosunh ek qanatou ruetai kai ouk ea eiselqein eiV to skotoV (Tobias 4, 10)

 • teknon ide ti epoihsen aman aciacarw tw qreyanti auton wV ek tou fwtoV hgagen auton eiV to skotoV kai osa antapedwken autw kai aciacaroV men eswqh ekeinw de to antapodoma apedoqh kai autoV katebh eiV to skotoV manasshV epoihsen elehmosunhn kai eswqh ek pagidoV qanatou hV ephxen autw aman de enepesen eiV thn pagida kai apwleto (Tobias 14, 10)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina