pronađen 29 Rezultati za: Sunelaben

 • kai eishlqen proV agar kai sunelaben kai eiden oti en gastri ecei kai htimasqh h kuria enantion authV (Gênesis 16, 4)

 • kai sunelaben leia kai eteken uion tw iakwb ekalesen de to onoma autou roubhn legousa dioti eiden mou kurioV thn tapeinwsin nun me agaphsei o anhr mou (Gênesis 29, 32)

 • kai sunelaben palin leia kai eteken uion deuteron tw iakwb kai eipen oti hkousen kurioV oti misoumai kai prosedwken moi kai touton ekalesen de to onoma autou sumewn (Gênesis 29, 33)

 • kai sunelaben eti kai eteken uion kai eipen en tw nun kairw proV emou estai o anhr mou etekon gar autw treiV uiouV dia touto ekalesen to onoma autou leui (Gênesis 29, 34)

 • kai sunelaben balla h paidiskh rachl kai eteken tw iakwb uion (Gênesis 30, 5)

 • kai sunelaben eti balla h paidiskh rachl kai eteken uion deuteron tw iakwb (Gênesis 30, 7)

 • eishlqen de proV authn iakwb kai sunelaben zelfa h paidiskh leiaV kai eteken tw iakwb uion (Gênesis 30, 10)

 • kai sunelaben zelfa h paidiskh leiaV kai eteken eti tw iakwb uion deuteron (Gênesis 30, 12)

 • kai sunelaben eti leia kai eteken uion ekton tw iakwb (Gênesis 30, 19)

 • kai eporeuqh samywn kai sunelaben triakosiaV alwpekaV kai elaben lampadaV kai sunedhsen kerkon proV kerkon kai eqhken lampada mian ana meson twn duo kerkwn en tw mesw (Juízes 15, 4)

 • kai sunelaben kai egenhqh tw kairw twn hmerwn kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou samouhl kai eipen oti para kuriou qeou sabawq hthsamhn auton (I Samuel 1, 20)

 • kai sunelaben ton agag basilea amalhk zwnta kai panta ton laon ierim apekteinen en stomati romfaiaV (I Samuel 15, 8)


“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina