pronađen 3600 Rezultati za: Tav

 • poihsai krisin kata pantwn kai exelegxai pantaV touV asebeiV autwn peri pantwn twn ergwn asebeiaV autwn wn hsebhsan kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebeiV (São Judas 1, 15)

 • outoi eisin goggustai memyimoiroi kata taV epiqumiaV autwn poreuomenoi kai to stoma autwn lalei uperogka qaumazonteV proswpa wfeleiaV carin (São Judas 1, 16)

 • oti elegon umin oti en escatw cronw esontai empaiktai kata taV eautwn epiqumiaV poreuomenoi twn asebeiwn (São Judas 1, 18)

 • monw sofw qew swthri hmwn doxa kai megalwsunh kratoV kai exousia kai nun kai eiV pantaV touV aiwnaV amhn (São Judas 1, 25)

 • kai o zwn kai egenomhn nekroV kai idou zwn eimi eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn kai ecw taV kleiV tou adou kai tou qanatou (Apocalipse 1, 18)

 • to musthrion twn epta asterwn wn eideV epi thV dexiaV mou kai taV epta lucniaV taV crusaV oi epta astereV aggeloi twn epta ekklhsiwn eisin kai ai epta lucniai aV eideV epta ekklhsiai eisin (Apocalipse 1, 20)

 • oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouV kai epeirasw touV faskontaV einai apostolouV kai ouk eisin kai eureV autouV yeudeiV (Apocalipse 2, 2)

 • all ecw kata sou oliga oti eceiV ekei kratountaV thn didachn balaam oV edidasken en tw balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai (Apocalipse 2, 14)

 • outwV eceiV kai su kratountaV thn didachn twn nikolaitwn o misw (Apocalipse 2, 15)

 • idou egw ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn (Apocalipse 2, 22)

 • oti ethrhsaV ton logon thV upomonhV mou kagw se thrhsw ek thV wraV tou peirasmou thV melloushV ercesqai epi thV oikoumenhV olhV peirasai touV katoikountaV epi thV ghV (Apocalipse 3, 10)

 • kai kukloqen tou qronou qronoi eikosi kai tessareV kai epi touV qronouV eidon touV eikosi kai tessaraV presbuterouV kaqhmenouV peribeblhmenouV en imatioiV leukoiV kai escon epi taV kefalaV autwn stefanouV crusouV (Apocalipse 4, 4)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina