pronađen 506 Rezultati za: hmin

 • kai eneteilato hmin kurioV poiein panta ta dikaiwmata tauta fobeisqai kurion ton qeon hmwn ina eu h hmin pasaV taV hmeraV ina zwmen wsper kai shmeron (Deuteronômio 6, 24)

 • kai elehmosunh estai hmin ean fulasswmeqa poiein pasaV taV entolaV tautaV enantion kuriou tou qeou hmwn kaqa eneteilato hmin kurioV (Deuteronômio 6, 25)

 • kai eleush proV ton ierea oV ean h en taiV hmeraiV ekeinaiV kai ereiV proV auton anaggellw shmeron kuriw tw qew mou oti eiselhluqa eiV thn ghn hn wmosen kurioV toiV patrasin hmwn dounai hmin (Deuteronômio 26, 3)

 • kai ekakwsan hmaV oi aiguptioi kai etapeinwsan hmaV kai epeqhkan hmin erga sklhra (Deuteronômio 26, 6)

 • kai eishgagen hmaV eiV ton topon touton kai edwken hmin thn ghn tauthn ghn reousan gala kai meli (Deuteronômio 26, 9)

 • katide ek tou oikou tou agiou sou ek tou ouranou kai euloghson ton laon sou ton israhl kai thn ghn hn edwkaV autoiV kaqa wmosaV toiV patrasin hmwn dounai hmin ghn reousan gala kai meli (Deuteronômio 26, 15)

 • kai hlqete ewV tou topou toutou kai exhlqen shwn basileuV esebwn kai wg basileuV thV basan eiV sunanthsin hmin en polemw kai epataxamen autouV (Deuteronômio 29, 6)

 • ta krupta kuriw tw qew hmwn ta de fanera hmin kai toiV teknoiV hmwn eiV ton aiwna poiein panta ta rhmata tou nomou toutou (Deuteronômio 29, 28)

 • ouk en tw ouranw anw estin legwn tiV anabhsetai hmin eiV ton ouranon kai lhmyetai authn hmin kai akousanteV authn poihsomen (Deuteronômio 30, 12)

 • oude peran thV qalasshV estin legwn tiV diaperasei hmin eiV to peran thV qalasshV kai lhmyetai hmin authn kai akousthn hmin poihsei authn kai poihsomen (Deuteronômio 30, 13)

 • kai eipen kurioV ek sina hkei kai epefanen ek shir hmin kai katespeusen ex orouV faran sun muriasin kadhV ek dexiwn autou aggeloi met' autou (Deuteronômio 33, 2)

 • nomon on eneteilato hmin mwushV klhronomian sunagwgaiV iakwb (Deuteronômio 33, 4)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina