pronađen 67 Rezultati za: iwb

 • kai eteken ada ton iwbel outoV hn o pathr oikountwn en skhnaiV kthnotrofwn (Gênesis 4, 20)

 • kai oufir kai euila kai iwbab panteV outoi uioi iektan (Gênesis 10, 29)

 • apeqanen de balak kai ebasileusen ant' autou iwbab uioV zara ek bosorraV (Gênesis 36, 33)

 • apeqanen de iwbab kai ebasileusen ant' autou asom ek thV ghV qaimanwn (Gênesis 36, 34)

 • kai eipen mwushV tw iwbab uiw ragouhl tw madianith tw gambrw mwush exairomen hmeiV eiV ton topon on eipen kurioV touton dwsw umin deuro meq' hmwn kai eu se poihsomen oti kurioV elalhsen kala peri israhl (Números 10, 29)

 • wV de hkousen iabin basileuV aswr apesteilen proV iwbab basilea marrwn kai proV basilea sumown kai proV basilea azif (Josué 11, 1)

 • kai oi uioi iwbab tou kinaiou penqerou mwush anebhsan ek thV polewV twn foinikwn proV touV uiouV iouda eiV thn erhmon thn ousan en tw notw epi katabasewV arad kai eporeuqh kai katwkhsen meta tou laou (Juízes 1, 16)

 • kai oi plhsion tou kinaiou ecwrisqhsan apo twn uiwn iwbab gambrou mwush kai ephxen thn skhnhn autou proV drun anapauomenwn h estin ecomena kedeV (Juízes 4, 11)

 • kai apeqanen balak kai ebasileusen ant' autou iwbab uioV zara ek bosorraV (I Crônicas 1, 44)

 • kai apeqanen iwbab kai ebasileusen ant' autou asom ek thV ghV qaimanwn (I Crônicas 1, 45)

 • kai egennhsen ek thV ada gunaikoV autou ton iwbab kai ton sebia kai ton misa kai ton melcam (I Crônicas 8, 9)

 • kai isamari kai iezlia kai iwbab uioi elfaal (I Crônicas 8, 18)


“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina