pronađen 1602 Rezultati za: kata

 • kai dramousa h paiV aphggeilen eiV ton oikon thV mhtroV authV kata ta rhmata tauta (Gênesis 24, 28)

 • isaak de eporeueto dia thV erhmou kata to frear thV orasewV autoV de katwkei en th gh th proV liba (Gênesis 24, 62)

 • outoi eisin oi uioi ismahl kai tauta ta onomata autwn en taiV skhnaiV autwn kai en taiV epaulesin autwn dwdeka arconteV kata eqnh autwn (Gênesis 25, 16)

 • katwkhsen de apo euilat ewV sour h estin kata proswpon aiguptou ewV elqein proV assuriouV kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katwkhsen (Gênesis 25, 18)

 • kai palin isaak wruxen ta freata tou udatoV a wruxan oi paideV abraam tou patroV autou kai enefraxan auta oi fulistiim meta to apoqanein abraam ton patera autou kai epwnomasen autoiV onomata kata ta onomata a epwnomasen abraam o pathr autou (Gênesis 26, 18)

 • kai anhggeilen th rachl oti adelfoV tou patroV authV estin kai oti uioV rebekkaV estin kai dramousa aphggeilen tw patri authV kata ta rhmata tauta (Gênesis 29, 12)

 • eipen de autw laban estw kata to rhma sou (Gênesis 30, 34)

 • egeneto de en tw kairw w enekisshsen ta probata en gastri lambanonta eqhken iakwb taV rabdouV enantion twn probatwn en taiV lhnoiV tou egkisshsai auta kata taV rabdouV (Gênesis 30, 41)

 • o qeoV abraam kai o qeoV nacwr krinei ana meson hmwn kai wmosen iakwb kata tou fobou tou patroV autou isaak (Gênesis 31, 53)

 • kai edwken dia ceiroV toiV paisin autou poimnion kata monaV eipen de toiV paisin autou proporeuesqe emprosqen mou kai diasthma poieite ana meson poimnhV kai poimnhV (Gênesis 32, 17)

 • kai eneteilato tw prwtw kai tw deuterw kai tw tritw kai pasi toiV proporeuomenoiV opisw twn poimniwn toutwn legwn kata to rhma touto lalhsate hsau en tw eurein umaV auton (Gênesis 32, 20)

 • kai pareporeuonto ta dwra kata proswpon autou autoV de ekoimhqh thn nukta ekeinhn en th parembolh (Gênesis 32, 22)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina