pronađen 2407 Rezultati za: kuriou

 • eidoteV oti o ean ti ekastoV poihsh agaqon touto komieitai para tou kuriou eite douloV eite eleuqeroV (Efésios 6, 8)

 • eirhnh toiV adelfoiV kai agaph meta pistewV apo qeou patroV kai kuriou ihsou cristou (Efésios 6, 23)

 • cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou (Filipenses 1, 2)

 • alla menounge kai hgoumai panta zhmian einai dia to uperecon thV gnwsewV cristou ihsou tou kuriou mou di on ta panta ezhmiwqhn kai hgoumai skubala einai ina criston kerdhsw (Filipenses 3, 8)

 • h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn [proV filipphsiouV egrafh apo rwmhV di epafroditou] (Filipenses 4, 23)

 • toiV en kolassaiV agioiV kai pistoiV adelfoiV en cristw cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou (Colossenses 1, 2)

 • eucaristoumen tw qew kai patri tou kuriou hmwn ihsou cristou pantote peri umwn proseucomenoi (Colossenses 1, 3)

 • peripathsai umaV axiwV tou kuriou eiV pasan areskeian en panti ergw agaqw karpoforounteV kai auxanomenoi eiV thn epignwsin tou qeou (Colossenses 1, 10)

 • kai pan o ti an poihte en logw h en ergw panta en onomati kuriou ihsou eucaristounteV tw qew kai patri di autou (Colossenses 3, 17)

 • eidoteV oti apo kuriou apolhyesqe thn antapodosin thV klhronomiaV tw gar kuriw cristw douleuete (Colossenses 3, 24)

 • pauloV kai silouanoV kai timoqeoV th ekklhsia qessalonikewn en qew patri kai kuriw ihsou cristw cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou (I Tessalonicenses 1, 1)

 • adialeiptwV mnhmoneuonteV umwn tou ergou thV pistewV kai tou kopou thV agaphV kai thV upomonhV thV elpidoV tou kuriou hmwn ihsou cristou emprosqen tou qeou kai patroV hmwn (I Tessalonicenses 1, 3)


“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina