pronađen 2407 Rezultati za: kuriou

 • cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou (Filêmon 1, 3)

 • h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn amhn [proV filhmona egrafh apo rwmhV dia onhsimou oiketou] (Filêmon 1, 25)

 • pwV hmeiV ekfeuxomeqa thlikauthV amelhsanteV swthriaV htiV archn labousa laleisqai dia tou kuriou upo twn akousantwn eiV hmaV ebebaiwqh (Hebreus 2, 3)

 • kai eklelhsqe thV paraklhsewV htiV umin wV uioiV dialegetai uie mou mh oligwrei paideiaV kuriou mhde ekluou up autou elegcomenoV (Hebreus 12, 5)

 • iakwboV qeou kai kuriou ihsou cristou douloV taiV dwdeka fulaiV taiV en th diaspora cairein (São Tiago 1, 1)

 • mh gar oiesqw o anqrwpoV ekeinoV oti lhyetai ti para tou kuriou (São Tiago 1, 7)

 • adelfoi mou mh en proswpolhyiaiV ecete thn pistin tou kuriou hmwn ihsou cristou thV doxhV (São Tiago 2, 1)

 • tapeinwqhte enwpion tou kuriou kai uywsei umaV (São Tiago 4, 10)

 • idou o misqoV twn ergatwn twn amhsantwn taV cwraV umwn o apesterhmenoV af umwn krazei kai ai boai twn qerisantwn eiV ta wta kuriou sabawq eiselhluqasin (São Tiago 5, 4)

 • makroqumhsate oun adelfoi ewV thV parousiaV tou kuriou idou o gewrgoV ekdecetai ton timion karpon thV ghV makroqumwn ep autw ewV an labh ueton prwimon kai oyimon (São Tiago 5, 7)

 • makroqumhsate kai umeiV sthrixate taV kardiaV umwn oti h parousia tou kuriou hggiken (São Tiago 5, 8)

 • upodeigma labete thV kakopaqeiaV adelfoi mou kai thV makroqumiaV touV profhtaV oi elalhsan tw onomati kuriou (São Tiago 5, 10)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina