pronađen 3 Rezultati za: oneidh

  • mh kthsh kakwn andrwn oneidh mhde zhlwshV taV odouV autwn (Provérbios 3, 31)

  • mh klaiete dakrusin mhde dakruetwsan epi toutoiV ou gar apwsetai oneidh (Miquéias 2, 6)

  • kai efulaxaV ta dikaiwmata zambri kai panta ta erga oikou acaab kai eporeuqhte en taiV boulaiV autwn opwV paradw se eiV afanismon kai touV katoikountaV authn eiV surismon kai oneidh lawn lhmyesqe (Miquéias 6, 16)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina