pronađen 2 Rezultati za: surismon

  • kai wrgisqh orgh kurioV epi ton ioudan kai epi thn ierousalhm kai edwken autouV eiV ekstasin kai eiV afanismon kai eiV surismon wV umeiV orate toiV ofqalmoiV umwn (II Crônicas 29, 8)

  • kai efulaxaV ta dikaiwmata zambri kai panta ta erga oikou acaab kai eporeuqhte en taiV boulaiV autwn opwV paradw se eiV afanismon kai touV katoikountaV authn eiV surismon kai oneidh lawn lhmyesqe (Miquéias 6, 16)


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina