1. Ezek az emberek jöttek Dávidhoz, Ciklagba, amikor még menekülnie kellett Saulnak, Kis fiának színe elõl. Ezek vitéz emberek, és a harc erõsségei voltak.

2. Az íjat jobb és bal kézzel kezelték, s tudtak az íjról követ és nyilat (lõni). Benjamin (törzsébõl), Saul testvérei közül:

3. a fejük, Achiezer és Joás, a gibeai Hasemaa fiai; Jeziel és Pelet, Aszmavet fia Beracha és Jehu Anatotból;

4. a gibeoni Jismaja, egy hõs a harminc közül, és a harmincnak egyik vezére,

5. Jirmeja, Jachaziel, Jochanan és Jozabad Gederotból;

6. Eleuzáj, Jerimot, Bealja, Semarjahu és Sefatjahu Harifból;

7. Elkana, Jisijahu, Azareel, Joezer és Jasobeám, a korachiták;

8. Joela és Cebadja, a gedori Jerocham fiai.

9. A gáditák közül pajzzsal és dárdával fölszerelt bátor férfiak, harcra kész katonák vonultak ki, hogy Dávidhoz csatlakozzanak rejtekhelyén, a pusztában. Tekintetük olyan volt, mint az oroszlán tekintete, és fürgeségük hasonlított a hegyi gazelláéhoz:

10. Ezer volt a vezér, a második Obadja, a harmadik Eliab,

11. a negyedik Masamanna, az ötödik Jirmeja,

12. a hatodik Attaj, a hetedik Eliel,

13. a nyolcadik Jochanan, a kilencedik Elzabad,

14. a tizedik Jirmejahu, a tizenegyedik Machbannáj.

15. Ezek Gád fiai közül valók voltak, mindnyájan a sereg tisztjei, a legkisebb száz ember fölött, a legnagyobb ezer ember fölött.

16. Õk lépték át a Jordánt az elsõ hónapban, amikor mindenütt elöntötte partjait, s megfutamították a folyó mentén lakókat keleten és nyugaton.

17. Néhány benjaminita és júdeai is fölkereste Dávidot a rejtekhelyén.

18. Dávid eléjük ment, szóba állt velük, és ezt mondta: "Ha békés szándékkal jöttök hozzám, hogy segítségemre legyetek, akkor szívesen szövetkezem veletek. De ha azért jöttök, hogy eláruljatok ellenségeimnek, jóllehet semmi gazság nem tapad a kezemhez, akkor atyáink Istene lássa és torolja meg."

19. Erre a lélek eltöltötte Amazájt, a harmincnak a vezérét: "Rajta, Dávid, béke veled, Izáj fia, béke azzal, aki segít neked, mivel Istened a segítséged." Erre Dávid befogadta õket, és helyet biztosított nekik a sereg tisztjei között.

20. Manasszébõl is átpártoltak néhányan Dávidhoz, amikor a filiszteusok oldalán harcba indult Saul ellen, de nem segítették õket. A filiszteusok fõemberei ugyanis tanácskozás után ezekkel a szavakkal bocsátották el õket: A mi fejünk árán tér majd vissza urához, Saulhoz.

21. Amikor aztán elment Ciklagba, Manasszébõl átálltak hozzá: Adnach, Jozabád, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu és Cilletáj, akik Manassze ezres csoportjainak voltak a vezetõi.

22. Dávidot és csapatát segítették. Mindnyájan harcedzett férfiak voltak, és tisztek lettek a hadseregben.

23. Dávid napról napra kapott erõsítést, és így tábora hatalmas táborrá duzzadt.

24. Ez a számbavétele azoknak a katonáknak, akik készen álltak a harcra és Dávidhoz csatlakoztak Hebronban, hogy az Úr parancsa szerint ráruházzák Saul királyságát.

25. Júda fiai közül 6800 harcra kész férfi, akik pajzsot és dárdát viseltek.

26. Simeon fiai közül 7100 bátor, harcedzett ember.

27. Lévi fiai közül 4600,

28. hozzá még Jehojada, Áron házának feje, 3700-zal,

29. valamint Cádok, egy fiatal vitéz férfi, családjának 22 vezetõ tagjával.

30. Benjamin fiai, Saul testvérei közül 3000-en. Eddig a legtöbben hûségesek voltak közülük Saul házához.

31. Efraim fiai közül 20800 bátor férfi, családjainak neves tagjai.

32. Manassze fél törzsébõl 18000, akiket név szerint küldtek, hogy Dávidot királlyá tegyék.

33. Isszachár fiai közül olyanok, akik tisztában voltak azzal, hogy Izraelnek mit kell tennie és hogyan kell végrehajtania: vezetõi kétszázan voltak, azonkívül testvéreik, az õ vezetésük alatt.

34. Zebulunból 50000 hadi szolgálatra alkalmas ember, akik mindenféle fegyverrel el voltak látva, és egész szívükkel készen álltak a szolgálatra.

35. Naftaliból 1000 vezetõ ember, és velük együtt 37 ezer pajzzsal és dárdával fölszerelt férfi.

36. Dán törzsébõl 28 600 harcra kész férfi.

37. Áserbõl 40 000 harcra kész és fölszerelt férfi.

38. A Jordánon túli lakosokból a rubeniták közül, a gáditák közül és Manassze fél törzsébõl 120000 ember teljes hadi fölszereléssel.

39. Ezek az emberek mind egy lélekkel felsorakoztak, és Hebronba vonultak, hogy Dávidot királlyá tegyék. De Izrael többi része is egyetértett abban, hogy Dávidot emeljék trónra.

40. Három napot töltöttek ott, Dáviddal együtt ettek és ittak. Testvéreik mindent elõkészítettek számukra.

41. A környékbeliek - sõt egészen Isszachárig, Zebulunig és Naftaliig - élelmet hoztak szamaraikon, tevéiken, öszvéreiken és barmaikon: lisztet, fügét, mazsolás kalácsot, bort, olajat, szarvasmarhát, juhot-kecskét tömegével, mivel öröm töltötte el Izraelt.

“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina