1. Dávid fiai, akik Hebronban születtek: Amnon, az elsõszülött, aki a jiszreeli Achinoamtól született. A második Dániel, a kármeli Abigailtól,

2. a harmadik Absalom, Maachának, Talmaj gesuri király leányának a fia, a negyedik Adonija, Haggit fia,

3. az ötödik az Abitáltól született Sefatja, a hatodik az Egla nevû feleségétõl származó Jitreám.

4. Hebronban hatan születtek. Ott hét évig és hat hónapig uralkodott királyként. Harminchárom évig uralkodott - mint király - Jeruzsálemben.

5. Jeruzsálemben ezek születtek: Simea, Sobáb, Nátán és Salamon, ez a négy Bat-Suától, Amiel leányától.

6. Azonkívül Jibdár, Elisama, Elifelet,

7. Nogach, Nefeg, Jafia,

8. Elisama, Eljada és Elifelet, kilencen.

9. Ezek Dávid fiai, a mellékfeleségek fiain kívül, a nõvérük Támár.

10. Salamon fia Rechabeám, ennek fia Abija, ennek fia Aza, ennek fia Jehosafát,

11. ennek fia Jorám, ennek fia Achaszja, ennek fia Joás,

12. ennek fia Amacja, ennek fia Azarja, ennek fia Jotam,

13. ennek fia Acház, ennek fia Hiszkija, ennek fia Manassze,

14. ennek fia Amon, ennek fia Jozija.

15. Jozija fiai: az elsõszülött Jochanan, a második Jojachim, a harmadik Cidkija, a negyedik Sallum.

16. Jojakim fiai: a fia Jechonja és ennek a fia Cidkija.

17. A fogoly Jechonja fia: Sealtiel. Az õ fiai:

18. Malkiram, Pedaja, Seneacár, Jekámja, Hosama és Nedabja.

19. Pedaja fiai: Zerubbabel és Simi. Zerubbabel fiai: Mesullam és Hananja, továbbá nõvérük, Selomit.

20. Messullam fiai: Hasuba, Ohel, Berechja, Haszadja, Jusab-Hezed, öten.

21. Hananja fiai: Pelatja és Jesaja, ennek a fia Rafeja, ennek a fia Arnan, ennek a fia Obadja, ennek a fia Szechanja.

22. Szechanja fiai: Semaja, Hattus, Jigeál, Bariach, Nearja és Safat, hatan.

23. Nearja fiai: Eljoenáj, Hiszkija és Aszrikám, hárman.

24. Eljoenáj fiai: Hodajvahu, Eljasib, Pelaja, Akkub, Jochanan, Delaja, Anani, heten.

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina