1. Júda fiai: Perec, Hecron, Karmi, Hur és Sobál.

2. Reaja, Sobál fia Jachatot nemzette. Jachat fiai: Achumaj és Lahad. Ezek a coreatiták nemzetségei.

3. Ezek: Abi-Etam, Jiszreel, Jisma és Jidbas, nõvérük neve Haclelponi.

4. Penuel Gedor apja volt, Ezer pedig Husa apja. Ezek Hurnak, Efrata elsõszülöttének, Betlehem apjának a fiai.

5. Asechurnak, Tekoa apjának két felesége volt: Helea és Naara.

6. Naara szülte neki Asuzámot, Hefert, a timnitákat és az achastitákat. Ezek Naara fiai.

7. Helea fiai: Ceret, Cohár és Etnana.

8. Koc nemzette Anubot és Haccobebát, továbbá Acharchelnek, Harum fiának nemzetségeit.

9. Jabec történetesen tekintélyesebb lett, mint testvérei. Anyja a Jabec nevet adta neki, mert úgymond: "fájdalommal szültem."

10. Jabec így fohászkodott Izrael Istenéhez: "Áldj meg engem, és növeld területemet, legyen velem a kezed, és tartsd távol tõlem a csapást, hogy baj nélkül éljek". Isten megadta neki, amiért imádkozott.

11. Káleb, Sucha testvére, Mechirt nemzette. Ez Eston apja.

12. Eston nemzette Bet-Rafát, Pazeachot és Techinnát, Ir-Nachas apját és a kenizita Ezelen testvérét. Ezek a reachabiak.

13. Kena fiai: Otniel és Szerája, Otniel fiai: Hatat és Meonotáj.

14. Meonotáj nemzette Ofrát, Szeraja nemzette Joábot, Ge-Harasim apját. Õk kovácsok voltak.

15. Jefunne fiának, Kálebnak a fiai: Ir, Ela és Naam. Ela fia: Kenász.

16. Jehalleel fiai: Zif, Zifa, Tirja és Azareel.

17. Ezra fiai: Jeter, Mered, Efer és Jakon. Ezután a felesége szülte Mirjamot, Sammájt és Jisbát, Estemoa apját.

18. Júdeai felesége szülte Jeredet, Gedor apját, Hébert, Szocho apját és Jekutielt, Szanoach apját. Ezek Bitjának, a fáraó lányának fiai, akit Mered feleségül vett.

19. Hodia feleségének a fiai, aki Nachamnak, a garmita Keila és a maachatita Estemoa apjának volt a nõvére.

20. Simon fiai Amnon, Rinna, Ben-Hanan és Tilon. Jisi fiai: Zsochet és Ben-Zsochet.

21. Júda fiának, Selának a fiai: Er, Recha apja és Lada, Maresa apja, valamint a betasbeai bisszuskészítõk házának nemzetségei,

22. Jokim, a koszebai emberek, továbbá Joás és Szaraf, akik Moábban nõsültek, és visszatértek Betlehembe. (Ezek a történetek nagyon régiek.)

23. Ezek a fazekasok, Natejim és Gedera lakói. Ott laktak a királynál, az õ mûhelyébe szegõdtek el.

24. Simeon fiai: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach és Saul.

25. Ennek a fia Sallum, ennek a fia Mibszám, ennek a fia Misma.

26. Misma fiai: a fia Hammuel, ennek a fia Zakkur, ennek a fia Simi.

27. Siminek tizenhat fia és hat lánya volt. Testvéreinek azonban nem volt sok gyermekük. Egész nemzetségük nem szaporodott úgy, mint Júda fiai.

28. Õk Beersebában, Moladában, Hacar-Sualban,

29. Bilhában, Ecenben, Toladban,

30. Betuelben, Hormában, Ciklagban,

31. Bet-Markabotban, Hacar-Szuszinban, Bet-Biriben, Saarimban laktak. Ezek voltak a városaik Dávid trónra lépéséig.

32. Falvaik: Etam, Aim, Rimmon, Tochen és Asan, öt helység,

33. és a városaik környékén levõ minden falu egészen Baalátig. Ott laktak és tömörültek össze.

34. Mesobab, Jamlech, Josa, Amacjának a fia,

35. Joel, Jehu, Josibiának, Aziel fiának, Szerajának a fia,

36. Eljoenáj, Jaakoba, Jesokhaja, Azia, Abdiel, Jezimiel, Benaja,

37. Ziza, Ben-Simi, Ben-Allon, Ben-Jedaja, Ben-Simri, Ben-Semaja.

38. Ezek név szerint nemzetségeik fõemberei. Családjaik nagyon kiterjedtek voltak.

39. Ezért elvonultak a gerari hágóhoz, a völgy keleti részéig, hogy legelõt keressenek barmaiknak.

40. Találtak is kövér, jó legelõt. A föld mindkét irányban tágas, nyugodt és békés volt. Azelõtt kámiták laktak rajta.

41. A név szerint felsorolt emberek Hiszkijának, Júda királyának idejében kivonultak, s elpusztították azoknak a sátrait és kunyhóit, akiket ott találtak. Betöltötték rajtuk az átkot mind a mai napig, s letelepedtek a helyükre. Ott ugyanis jó legelõ volt barmaik számára.

42. Simeon fiai közül némelyek a Szeir-hegységbe vonultak. Összesen ötszáz férfi. Pelatja, Neárja, Refaja és Uziel, Jisi fiai voltak a vezetõik.

43. Megverték az elûzött amalekiták maradékát, s ott laknak mind a mai napig.

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina